< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย

รื้อ เพศศึกษา หาครูที่เข้าถึงสอนเด็กรู้จริง
รื้อ'เพศศึกษา'หาครูที่เข้าถึงสอนเด็กรู้จริง (ไทยโพสต์)

          นักวิชาการชำแหละหลักสูตรเพศศึกษาไทยต้องจัดใหม่  เหตุหลักสูตรอ่อน  ขาดแคลนครูสอนได้จริง  ถูกจับรวมวิชาสุขศึกษาจนเด็กไม่เข้าใจเอาไปใช้ไม่ถูก  พบวัยรุ่นวุฒิภาวะน้อย  ไม่เข้าใจตัวเอง  พ่อแม่-ครูต้องเปิดใจรับฟังเด็กอย่ามีอคติ  จะช่วยได้

          ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ  วันที่  26  พฤศจิกายนนี้  มีการประชุมเรื่อง  "เพศวิถีศึกษากับเพศวิถีปฏิบัติในสังคมไทย  ครั้งที่  2"  จัดโดยศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์  เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ  และแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)

          นายธวัชชัย  พาชื่น  จากองค์การแพธ ประเทศไทย  กล่าวว่า  จากประสบการณ์การทำงานติดตามและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชน  ในโครงการ  "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงสาธารณสุข  พบว่าการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  ไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของเด็ก-เยาวชนได้มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องเพศให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  และนำไปใช้ได้จริง

          ปัญหาดังกล่าว   นายธวัชชัยกล่าวว่า   เกิดจากการขาดแคลนครูด้านเพศศึกษาที่เปิดใจ   และการจัดกลุ่มวิชาเรียนรวมกับสุขศึกษาตามมาตรฐานสากล   การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนกำหนดให้เด็กนักเรียนควรได้เรียนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า  16  ชั่วโมง  (คาบเรียน)   ต่อภาคเรียน  เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศได้อย่างถูกต้อง   ขณะที่โครงการก้าวอย่างอย่างเข้าใจ  ได้เสนอให้โรงเรียนต่างๆ  กำหนดให้เรียนเพศศึกษาภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า  8  ชั่วโมง  รวม  1  ปีการศึกษา  เด็กจะได้เรียนเพศศึกษาอย่างน้อย  16  ชั่วโมง  ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงเพียงภาคเรียนละ  3-7  ชั่วโมงเท่านั้น

          นอกจากนี้   ระบบการเรียนการสอนของไทย   ครู-อาจารย์ยังเน้นการสอนแบบท่องจำ  นักเรียนมีหน้าที่ฟังและเอาไปปฏิบัติ   นักเรียนไม่ได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  จึงทำให้ขาดการมีส่วนร่วม  ไม่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งสอดคล้องกับการที่ครูบางคนยังขาดวุฒิภาวะ   ครูบางคนใช้อารมณ์กับเด็ก  การตวาด  ใช้เสียงดัง  ทำให้เด็กไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ไม่กล้าถามครู  ดังนั้น  ครูสุขศึกษา  ครูแนะแนว  ควรจะมีบุคลิกท่าทีที่เป็นมิตร  พร้อมจะรับฟังเด็กนักเรียนด้วย  และผู้บริหารโรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยบูรณาการเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาเข้ากับวิชาอื่น ๆ  เป็นต้น

          น.ส.แววรุ้ง   สุบงกฎ  นักวิจัยอิสระ  กล่าวว่า  จากการศึกษา  "รักอย่างไร  ที่วัยรุ่นต้องการ"  พบว่าเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษายังเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในทุกเรื่อง  ยังเป็นวัยที่แสวงหาตัวตน  และสนใจเรียนรู้เรื่องความรัก  ความปรารถนาในรูปแบบต่างๆ  และแสวงหาคำตอบในเรื่องรอบตัว  ทั้งการเรียน  เพื่อน  ความรัก  และเรื่องเพศ  ดังนั้น  พ่อแม่  ครู  อาจารย์  และเพื่อน  จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะส่งเสริม  สนับสนุนให้คำแนะนำ   คำปรึกษาที่ถูกต้องโดยไม่มีอคติ  เพื่อให้วัยรุ่นมีความเชื่อมั่น  เลือกทางเดินที่ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา
ปรึกษาปัญหาท้องโดยไม่พร้อม สายด่วน 1323
ปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม
คุย, ปรึกษา ก่อนคิดตัดสินใจ
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
บ้านพักชั่วคราว และฝึกอาชีพสตรี
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional