< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท

บทความเผยแพร่

กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย

 

กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย (สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน)

 

 

การให้ประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และที่เป็นโรคเอดส์

 

กระทรวงแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับสำนักโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม และคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและที่เป็นโรคเอดส์  โดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและที่เป็นโรคเอดส์ทุกคน จะได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ และได้รับการดูแลปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ถือเป็นของขวัญที่กระทรวงแรงงานมอบให้ผู้ประกันตนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ครบ 6 รอบรวมทั้งเป็นการประกาศให้ชาวโลกรับทราบถึงความคืบหน้าในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย

 

จากการประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 2547 คาดว่าจะมีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและที่เป็นโรคเอดส์เข้ารับยาต้านไวรัสเอดส์ประมาณ 13,000 คน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 407,290,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น ค่ายาต้านไวรัสเอดส์ทั้ง ค่ายาสูตรพื้นฐาน กรณีแพ้ยา และกรณีดื้อยา ประมาณ 365,040,000 บาท และค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ประมาณ 42,250,000 บาท เฉลี่ยแล้วสำนักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายค่ายาต้านไวรัสเอดส์และค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการให้กับผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและที่เป็นโรคเอดส์ ประมาณคนละ 31,330 บาทต่อคนต่อปี

     

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์  โดยการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ประกันตน

 

คุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับยาต้านไวรัสเอดส์จากสำนักงานประกันสังคม  คือ ผู้ประกันตนซึ่งได้รับสิทธิบริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   พ.ศ. 2533

 

ข้อบ่งชี้ในการให้ยาต้านไวรัสเอดส์

 

       ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV  ที่มีค่า CD4 น้อยกว่า 200 cell/cu.mm

       ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV  ที่มีค่า CD4 น้อยกว่า หรือเท่ากับ  250 cell/cu.mm แต่มีอาการแสดงร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

              - ไข้เรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ

              - อุจจาระเรื้อรังนานกว่า 14 วัน ที่ ไม่ทราบสาเหตุ

              - น้ำหนักตังลดลงมากกว่า 15 % ภายใน 3 เดือน

 

ยาต้านไวรัสที่จัดให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์สำนักงานประกันสังคม มีดังนี้

 

  สูตร 1     d4T + 3TC + Nevirapine (NVP) หรือ GPO - VIR

 

  สูตร 2     2.1. d4T + 3TC + Efavirenz  (EFV)

 

                  2.2.  AZT + 3TC + NVP

 

                  2.3.  AZT+ 3TC + EFV

 

                  2.4 . d4T + 3TC + IDV/RTV หรือ AZT + 3TC + IDV/RTV

 

  การให้ยาสูตร 2 ในข้อ 2 แพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาตามแนวทางดังนี้ คือ

             -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP ในสูตร 1

                   ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.1             

             -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา d4T ในสูตร 1  

                   ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.2             

             -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP และ d4T ในสูตร 1 

                   ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.3             

             -  กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP และ EFV ในสูตร 1 

                   ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.4

ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาให้มีการประเมินหาสาเหตุ โดยให้อยู่ในดุลยิพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS

ผู้ประกันตนที่เคยได้รับยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อน ในสูตร 1 และ 2 สามารถได้รับยาต้านไวรัสเอดส์เหมือนเดิมจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  กรณีนอกเหนือจากยาสูตร 1 หรือ สูตร 2 สำนักประกันสังคมจะจ่ายค่ายาตามหลักเกณฑ์ กรณีดื้อยาให้แก่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายต่อเดือน และผู้ประกันตนเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกิน

 

ขั้นตอนการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ แก่ผู้ประกันตน

 

1. เมื่อผู้ประกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ว่าจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสเอดส์  ตามหนักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

2. ผู้ประกันตนต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและเก็บข้อมูลเป็นความลับ

3. ผู้ประกันตนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางการรักษาของแพทย์ ซึ่งจะต้องได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดเพื่อประเมินผลการรักษา และความปลอดภัยในการใช้ยา

 

สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

1. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ประกันตนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

2. จ่ายยาสูตร 1 และสูตร 2 ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ  สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามสูตร 2 จะต้องส่งแบบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS

3. ยื่นแบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ตามแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

4. รายงานข้อมูลต่างๆ ตามแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด  

(ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานX


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
บทความเผยแพร่
กฏหมายเกี่ยวกับเอดส์ : กฎหมายแรงงานไทย
มุมมองของท้องถิ่นด้านโรคเอดส์
กุญแจสู่ความร่วมมือของ อปท.ด้านการป้องกันเอดส์
หน่วยงานสนับสนุน งานเอดส์
คลีนิคนิรนาม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional