< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

เยาวชนรวมตัวก่อตั้งเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมต่อต้านภัยร้ายจาก ICT

 

เยาวชนรวมตัวก่อตั้งเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมต่อต้านภัยร้ายจาก ICT (ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์)

            กลุ่มเครือข่ายวัยใส ร่วมมือเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก ระดมพลังถ่ายทอดความรู้ไอซีทีสู่เยาวชน ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงโทษภัย พร้อมละลายพฤติกรรมเสี่ยง

          เห็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ไอซีทีอย่างผิด ๆ ของเยาวชนไทยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นข่าวรายวันซ้ำซากที่เกิดแทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กติดเกม การแชทผ่านเน็ตจนทำให้ถูกล่อลวงเกิดอาชญากรรมทางเพศ หรือการเข้าเว็บต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ เชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนฟังแล้วคงอดกังวลใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ และรอว่าเมื่อไหร่ปัญหาสังคมระดับชาติแบบนี้จะได้รับการสะสาง...

          ที่น่าดีใจ คือวันนี้มีกลุ่มเยาวชนทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออก ได้ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของไอซีทีที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก ขยายวงกว้างกระจายการทำงานอยู่ทั่วชุมชน ทำหน้าที่สร้างการรับรู้และใช้สื่อไอซีทีอย่างถูกต้องให้กับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจแฝงมากับโลกไซเบอร์ รวมทั้งตื่นตัวและเฝ้าระวังภัยจากผู้ไม่ปรารถนาดีที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ พร้อมๆไปกับการสร้างวัฒนธรรมการใช้ไอซีทีในทางที่สร้างสรรค์

          กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันในคร้ังนี้มีทั้งจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี และจากกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นสามพื้นที่เปราะบางของประเทศไทยที่พบภัยคุกคามจากไอซีทีอยู่บ่อยครั้ง เยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้สื่อไอซีทีตามกระบวนการสิทธิเด็กจากเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก หรือ CPP ในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิและการพัฒนาเด็ก ประเทศแคนาดา ร่วมกับองค์การ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานประเทศไทย) และองค์กรพันธมิตรกว่า 50 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้หลักการทำงานที่ไม่เหมือนใคร คือแสวงหาพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และกระจายองค์ความรู้ออกไปสู่ชุมชนต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

     

          ดร. ฟิลลิป คุก ผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิและการพัฒนาเด็ก (IICRD) และเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กจากประเทศแคนาดา ระบุว่า "นอกจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว เรายังได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เราสามารถป้องกันเด็กๆ หลายพันคนให้พ้นจากความเสี่ยงในการแสวงประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศผ่านสื่อเทคโนโลยี อาทิ การใช้โทรศัพท์ที่ติด GPS เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ หรือการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นหัวใจของเครือข่ายซีพีพี" ดร. ฟิลลิป กล่าว 

            นางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานประเทศไทย)  หนึ่งในองค์กรพันธมิตรของเครือข่ายซีพีพี สำนักงานประเทศไทย กล่าวว่า "ในประเทศไทย ยังมีกลุ่มเด็กและผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อไอซีทีและเรียนรู้การใช้งานอย่างปลอดภัย ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเครือข่ายซีพีพี คือ การปกป้องเด็กผ่านการเสริมสร้างให้สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในการป้องกันตนเองให้ได้มากที่สุด องค์การแพลนและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิและการพัฒนาเด็กยังคงทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสื่อไอซีทีและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่ออยู่ในโลกไซเบอร์” 

            มิ้งค์-ฟองจันทร์ คำฝ้าย ตัวแทนเยาวชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับเมืองชายแดนอย่างอำเภอแม่สายมักจะมีปัญหามากกว่าพื้นที่อื่น เพราะปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเข้าไปเร็วมาก แต่คนในชุมชนกลับไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการใช้ไอซีที ปัญหาส่วนใหญ่ของพื้นที่นี้ คือเยาวชนติดเฟสบุค ติดเกม เกิดการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ เสียการเรียน กลายเป็นเด็กก้าวร้าวและอาจถูกล่อลวงได้ง่าย ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจะมีการแบ่งงานเป็นสองส่วนคือ 1.อบรมให้ความรู้  คือสอนเรื่องการใช้ไอซีทีทั้งในกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ พระและเณร  2.รณรงค์ผลิตสื่อที่ดีมีประโยชน์เพื่อเผยแพร่สู่สังคม เช่น สื่อวิทยุชุมชน สปอร์ต หนังสั้น วิดีโอ การ์ตูนแอนิเมชั่น ฯลฯ ซึ่งจะมีหลายภาษา เช่น ลาว พม่า เวียดนาม จีน กัมพูชา ไทย โดยหนังสั้นที่เราทำจะให้เยาวชนดำเนินรายการเอง เน้นการนำเสนอข้อคิดเห็นต่างของเยาวชนต่อปัญหาสังคม และอัพโหลดขึ้นยูทูปหรือเฟสบุค เพื่อสื่อสารต่อๆกันในกลุ่มเพื่อน ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นพัฒนาการเกิดขึ้นบ้าง คือเด็กจะไปบอกเล่าต่อให้เพื่อนและครอบครัวฟัง ส่วนรุ่นพี่ก็จะไปสอนรุ่นน้อง เป็นต้น

          เห็นน้อง ๆ กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องชุมชนให้พ้นจากภัยร้ายที่แฝงมากับไอซีที อย่างผู้เสียสละแล้ว อยากขอปรบมือเป็นกำลังใจให้ เพราะอย่างน้อยก็ยังมีเยาวชนไทยที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง ผู้ใหญ่ทราบแล้วหากจะวางเฉยคงไม่ได้แล้วล่ะ


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional