< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

เด็กเล็กถูกทำร้าย ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและจิตใจ เตือนผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

เด็กเล็กถูกทำร้าย ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและจิตใจ เตือนผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด (กรมการแพทย์)

         
ข้อมูลชี้!!เด็กเล็กถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นทุกปี กรมการแพทย์หวั่นอาจกระทบต่อพัฒนาการและจิตใจ เตือนผู้ปกครองและทุกฝ่ายต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

         
กรมการแพทย์เผย!! ในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เด็กร้อยละ 58 ถูกกระทำโดยคนใกล้ชิด รองลงมาร้อยละ 20 เป็นการโดนทำร้ายโดยคนแปลกหน้า และร้อยละ 8 ถูกทำร้ายโดยผู้ปกครอง การถูกทำร้ายเกิดได้กับเด็กในทุกช่วงวัย จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ความห่วงใยและดูแลเอาใจใส่เด็กเล็กอย่างใกล้ชิด  รู้จักควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ     

         
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าปัจจุบันการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเด็กของประเทศจะประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากการลดจำนวนลงของการเสียชีวิตในเด็กจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อ แต่ในทางกลับกันพบว่ามีเด็กที่ถูกทำร้ายและได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือ พบว่าการบาดเจ็บเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิต หลังจากขวบปีแรก ถึง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 64 เสียชีวิต และเกือบร้อยละ 70 เป็นการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี

         
ทั้งนี้รายงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีระบุว่ามีเด็กและทารกที่บาดเจ็บจากการถูกกระทำรุนแรงเข้ารับการรักษาเฉลี่ยปีละ4-6 ราย  อายุระหว่าง 2 เดือน - 2 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี  สาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่คือการตกจากที่สูง เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีความสูงมากกว่า 2 เท่าของความสูงของเด็ก พบมากในเด็กอายุ 9 เดือน – 2 ปี การถูกเขย่าแรง ๆ มักเกิดในเด็กอายุ 2-6 เดือน การจมน้ำพบในเด็กอายุ 9 เดือน – 2 ปี  และที่สำคัญคือการถูกทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดซึ่งเกิดได้กับเด็กทุกช่วงอายุ

         
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ กล่าวต่อไปว่าการทำร้ายเด็กนอกจากจะเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและความพิการตลอดชีวิตด้วย แต่ละปีจะมีเด็กมากกว่า 1,600 คน พิการอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ และในจำนวนเด็กพิการเหล่านี้ทุก 10 คน ใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันในการรักษา ทุก 37 คน ใช้เวลาในการรักษาอยู่ในช่วง 1-9 วัน และทุก 88 คนขาดเรียนหรือขาดงานอย่างน้อย 3 วัน และทุกวันจะมีเด็กเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอย่างน้อย 16 คน

         
เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแม้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผลต่อสมอง เช่น การตกจากที่สูงในลักษณะศีรษะกระแทกหงายท้อง การเขย่าเด็กแรงๆโดยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือน  ถึงแม้ว่าในช่วงแรกอาจไม่พบความผิดปกติและเด็กไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนได้  ทำให้ผู้ปกครองไม่พาไปพบแพทย์ทันที แต่อาการส่วนใหญ่อาจส่งผลภายหลังคือ มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ  สมองช้ำ กระหม่อมโป่ง  อาเจียน  ซึม  ชักและอาจเสียชีวิต  บางรายแม้จะได้รับการรักษาแต่ก็อาจประสบปัญหา เช่น สมองพิการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  เป็นโรคลมชัก มีพัฒนาการช้า ปัญญาอ่อน  ก้าวร้าว  อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย 

         
นอกจากนี้ปัญหาการบาดเจ็บในเด็กจากการถูกทำร้ายยังกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นการแบกภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาและเป็นภาระทางสังคม การบาดเจ็บที่ทำให้เกิดความพิการตลอดชีวิตมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิต 

         
เพื่อป้องกันปัญหาการบาดเจ็บในเด็กจากการถูกทำร้ายหรือผลกระทบต่างๆ สังคมไทยและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสนใจและหาแนวทางปกป้องคุมครองให้เด็กได้อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ไม่ปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บกักน้ำ ไม่ว่าจะเป็นสระน้ำ บ่อเลี้ยงปลาควรมีที่กั้นเพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปได้  หากพ่อแม่ไม่ได้ดูแลบุตรด้วยตนเองควรคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยการประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์อย่างละเอียด ถูกหลักวิชาการ  และควรสังเกตเกี่ยวกับกิริยาท่าทางของเด็ก  พฤติกรรมการกิน  การนอน  หากพบความผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาทันที เพราะหากเกิดการบาดเจ็บหรือมีการกระทำที่รุนแรงกับเด็ก  ไม่เพียงแต่เกิดบาดแผลที่เห็นภายนอกเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงจิตใจของเด็กที่จะต้องได้รับการเยียวยาในระยะยาวอีกด้วย


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional