< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

เตือนภัย ใกล้ตัว

ข่าวภัยรายวัน

20 โครงการเขียวยั่งยืน คืนสู่สังคม

            เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ “สองทศวรรษแห่งสถาปัตย์เกษตร” ในปี พ.ศ. 2557 นี้ คณะมีความประสงค์จะตอบแทนคืนสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลากรในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าผ่านสู่การปฏิบัติจริงจากโจทย์และความต้องการจากสังคมให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศาสตร์ของสถาปัตยกรรมและบทบาทของนักวิชาชีพสถาปัตยกรรมสู่สาธารณะมากขึ้น


          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเห็นควรจัด  20 โครงการเขียวยั่งยืน...คืนสู่สังคม”  ขึ้นจากเหตุและที่มาข้างต้น รวมทั้งยังนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การทำวิจัยและบริการวิชาการของคณะ แบบเรียนรู้จากปัญหาและโครงการจริง (Problem-based Learning/ Project-based Learning (PBL)) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และยังเป็นประโยชน์แก่นิสิต คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าของโครงการจากภาคเอกชนหรือชุมชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้พื้นฐานแนวคิดการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์โครงการ


     1. เพื่อใช้องค์ความรู้ขององค์กรอันประกอบด้วยศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีทางอาคาร สร้างประโยชน์ให้สังคมสาธารณะ (University Social Responsibility, USR)


     2. เพื่อบูรณาการโครงการจากโจทย์และความต้องการของสังคมที่แท้จริงเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้อย่างตรงเป้าหมายโดยใช้องค์ความรู้ขององค์กรเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา


     3. เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและรวมทั้งเจ้าของโครงการได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาร่วมกันในลักษณะ PBL (Problem-based Learning) ในการดำเนินโครงการระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการเรียนการสอนและเป็นฐานต่อยอดสู่การพัฒนางานเพื่อสาธารณะให้เป็นรูปธรรม


     4. เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแก่คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ อันเป็นแนวทางการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนต่อไป

      

 

แนวทางการดำเนินการ


     1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนทั่วไป ส่งข้อมูลปัญหาหรือความต้องการของตนเอง โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนดให้ หรือจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกโครงการสำหรับการออกแบบ ศึกษา หรือดำเนินการด้านอื่นใดที่ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

 

     2. โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้เข้านำเสนอข้อมูลและปรึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการโครงการกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการต่อไป


     3. คณะกรรมการดำเนินโครงการ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการที่สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะเป็นสำคัญ


 

ผู้มีสิทธิเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณา

1. ประชาชนทั่วไป

2. ชุมชนในเขตพื้นที่เมืองและชนบท

3. หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน

4. องค์กรอิสระและองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรต่างๆ

 


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

            

          คณะยินดียกเว้นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ศึกษา วิจัยเบื้องต้นเพื่อเป็นการบริการสังคม แต่สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตผลงาน ชิ้นงาน แบบในลักษณะต่างๆ ตามค่าใช้จ่ายจริง


ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 ระยะที่ 1 : ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557)


การส่งข้อเสนอโครงการ


          ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเสนอโครงการ โดยมีความยาวไม่เกิน 2หน้ากระดาษขนาด A4 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 

       1. ชื่อโครงการ/ ชื่อเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบโครงการ

       2.   ความสำคัญและที่มาของโครงการ

       3.   วัตถุประสงค์ของโครงการ/ ความต้องการของโครงการ

       4.   ลักษณะโครงการ

       5.   ที่ตั้งของโครงการ (พร้อมรูปถ่ายและแผนที่ตั้งโครงการ- ถ้ามี)

       6.   ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานของโครงการ

       7.   แนวคิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการสนใจ

 


กำหนดการ


 ขั้นตอนที่ 1: ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการมาตามที่อยู่ที่กำหนด ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557


 ขั้นตอนที่ 2: สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 28- 31 กรกฎาคม 2557

 

ขั้นตอนที่ 3: ประกาศผลการพิจารณาโครงการ วันที่ 11 สิงหาคม 2557   ส่งข้อเสนอโครงการกลับมาที่ email: 20greenaku@gmail.com เป็นไฟล์ .pdf หรือ .doc 


  หรือทางไปรษณีย์มาที่ : 20 โครงการเขียวยั่งยืน...คืนสู่สังคม

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 20greenaku@gmail.com  หรือโทร: 02- 942-8960 โทรสาร: 02-940-5413

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

 


ลงประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
กฎหมายใกล้ตัว
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
รู้ทันกฎหมาย - รับเช็คคนอื่น
 
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี เป็นผลอย่างไร
ผลกระทบ พรบ.วิธีพิจารณาคดี ผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือคุณได้
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
แจ้งเหตุร้าย ภัยสังคม
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional