< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1

 
Share

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1
"โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน" ครั้งที่ 1

 
          ขอเชิญน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมประกวดท่องพุทธวจน (ธรรมะจากพระโอษฐ์) ในโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1" ชิงรางวัลท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณ นายกรัฐมนตรี

ที่มาโครงการ

          ด้วยปัจจุบันเยาวชนไทยของเราถูกปลูกฝังให้มีค่านิยมทางด้านวัตถุ และความเจริญก้าวหน้าทางโลกเป็นสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม จิตเมตตา และการเกื้อกูลกัน ค่อยๆ จางหายไปจากสังคมไทย เยาวชนปัจจุบันหลงเข้าสู่เรื่องอบายมุขได้โดยง่าย ขาดหลักยึด และหลักคิดทางจิตใจ ยอมทำผิดศีลธรรม เพื่อแลกมา ซึ่งวัตถุ ความมั่งคั่ง และประโยชน์ส่วนตน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ เป็นทางเสื่อม และส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในระยะยาว เป็นเรื่องที่น่าห่วงใย และน่าวิตกอย่างยิ่ง
 

          "โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน" เป็นโครงการที่สนับสนุนความสามารถของเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนไทย หันมาสนใจ การนำพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต มาเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจ เป็นหลักยึด เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างศรัทธาในองค์พระศาสดา อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

          พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับอานิสงส์ในการที่บุคคลมาศึกษา มาท่องจำพุทธวจนให้คล่องปาก ขึ้นใจ และแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นว่ามีอานิสงส์ใหญ่ ดังนี้

 
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ
ธรรมเหล่านั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น
เธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง
บทแห่งธรรมทั้งหลาย ย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้น
สติบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑ แห่งธรรมทั้งหลาย
ที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น อันบุคคลพึงหวังได้."
 

 
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๕๑/๑๙๑ (etipitaka.com)
นี้คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ( คำสอนที่เป็นจริง สอนให้เห็นจริง และนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริง )
 

วัตถุประสงค์   
        1. ปลูกฝังเยาวชน คนยุคใหม่ ให้มีธรรมะ เสมือนเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจ ที่สามารถนำมาใช้ ด้วยการรักษาศีล 5
          2.ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          3.สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
          4. สร้างกิจกรรมที่ดีให้เป็นตัวอย่างกับสังคมไทย เสริมสร้างศรัทธาในพุทธศาสนา ให้ทุกคนเห็นประโยชน์ของการนำพุทธศาสนา มาแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวม
          5. เพื่อทรงไว้ซึ่งคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ยั่งยืน ยาวนาน สืบไป
 
 
 
จัดโดย
          มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รางวัลสำหรับนักเรียน
           ระดับเขต - ทีมที่ได้รับคัดเลือก 366 ทีม ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
           ระดับภาค - ทีมที่ได้รับคัดเลือก 56 ทีม ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
          ระดับประเทศ - ทีมชนะเลิศ  ได้ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ 
          รองชนะเลิศอันดับ1  ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศเกียรติคุณ
           รองชนะเลิศอันดับ2  ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลสำหรับโรงเรียน
          โรงเรียนที่จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯและชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับรางวัลดังนี้
           รางวัลชนะเลิศ ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย จำนวน 2 ท่าน พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ
           รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศเกียรติคุณ
           รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ

          หากน้องคนไหนที่สนใจสามารถสมัครหรือผู้ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์  http://www.nongtongbuddhawajana.com

 
ลงประกาศ ณ วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556

Kapook iCare
 
 


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional