< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

“อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี” แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ตัวเรือกอและ-รังผึ้ง” สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสังคมพหุวัฒนธรรม

 
Share

“อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี” แหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ตัวเรือกอและ-รังผึ้ง” สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสังคมพหุวัฒนธรรม
          วันนี้ (2 มีนาคม 2560) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อย่างเป็นทางการ โดยหวังให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้แสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นการสร้างความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในพื้นที่ ตอบโจทย์ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นความพยายามที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด พร้อมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม

          นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร. หรือ TK park) กล่าวต่อสื่อมวลชนในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอย่างเป็นทางการว่า การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีเกิดขึ้น  เพราะสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เด็กขาดโอกาสอย่างมากในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไประหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และให้เกิดความเท่าเทียม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ และมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้แหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเกิดความยั่งยืน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เทศบาลเมืองปัตตานี และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) จึงได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” สำหรับส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านงบประมาณของการจัดสร้าง และเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับการจัดตั้งและรับผิดชอบดำเนินการให้บริการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีหลังจากที่ได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ สำหรับในส่วนของ สอร. เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เชิงสาธิต และด้านอื่น ๆ รวมทั้งเข้ามาช่วยในการวางระบบการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

          นายพิทักษ์  ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวถึงรายละเอียดและจุดเด่นของอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีว่า อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนปัตตานีภิรมย์ บริเวณโรงภาพยนตร์ปัตตานีรามาเดิม ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ลักษณะอาคารคล้ายกับรูปรังผึ้งและตัวเรือกอและ อันหมายถึงการอยู่ร่วมกัน เป็นการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ ตัวอาคารที่มีความสูง 2 ชั้น การตกแต่งภายในเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดปัตตานี โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 6,476 ตร.ม. ซึ่งถือเป็นอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ากับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อสาระท้องถิ่นของปัตตานี ที่จะนำมาให้บริการเป็นการเฉพาะในอุทยานการเรียนรู้ โดยมีหนังสือนิทานท้องถิ่นสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี ได้แก่เรื่อง “ใครผิด” และ “แหวนไข่นก” และหนังสือสาระท้องถิ่นสำหรับเด็ก อายุ 10-12 ปี เรื่อง “บ้านฉันบ้านเธอ” (ปัตตานี กีตอ) ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของแต่ละช่วงวัย โดยการจัดทำหนังสือนิทานชุดดังกล่าว ได้ทำงานร่วมกันกับบุคลากรภายในท้องถิ่น ทั้งการเรียบเรียง การเขียนเรื่อง และการวาดภาพประกอบ นอกจากนั้นได้มีการจัดทำขึ้น 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และมลายูกลาง มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของคนในชุมชนที่มีรูปแบบของพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทุกกลุ่มชาติพันธุ์
           นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวเสริมว่า การเกิดขึ้นของอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีจะกลายเป็นศูนย์กลางของเยาวชนในปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง ตอบโจทย์ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นความพยายามที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด มุ่งเน้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดในความมีอัตลักษณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานีให้ดีขึ้น อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงชุมชนและสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นพื้นที่สมานฉันท์ ปรองดอง และการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข
ลงประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional