< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ขอเพียงโอกาสเป็นคนหนึ่งในสังคม

 

 

ขอเพียงโอกาสเป็นคนหนึ่งในสังคม (หมอชาวบ้าน)

         
หญิงสาวคนหนึ่ง ถูกไฟฟ้าช็อตจนต้องตัดแขนและขาทั้ง 2 ข้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็ง ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้จะเดินไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวโดยใช้รถเข็น แม้จะไม่มีมือแต่เธอใช้ท่อนแขนทั้ง 2 ข้าง ฝึกเขียนหนังสือ วาดภาพ ใช้คอมพิวเตอร์ ทุกวันนี้เธอทำงานธุรการเป็นโอเปอร์เรเตอร์ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งหนึ่ง และเป็นอาสาสมัครทำงานที่โรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง

         
เธอบันทึก ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องคนพิการที่น่าสนใจดังนี้

         
"หวังว่าคนใน สังคมไม่มองว่าคนพิการเป็นแต่เพียงคนพิการที่ต้องรอรับความช่วยเหลือเพียง อย่างเดียว อยากให้มองว่าคนพิการก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกัน มีความอยาก มีความหิว และต้องการเป็นที่ยอมรับของคนปกติทั่วไป ไม่อยากถูกมองว่าคนพิการคือภาระที่ไม่มีวันหมด

         
ความพิการ คือโรคที่รักษาไม่มีวันหาย แต่สังคมสามารถรักษาความพิการให้เบาบางลงได้ หากคนพิการ ไม่ถูกแยกไว้ต่างหากเหมือนเป็นโรคที่ติดเชื้อร้าย... คนพิการทุกคนยอมรับว่ายังไงก็ต้องพึ่งพาคนปกติวันยังค่ำ แต่คนพิการไม่ต้องการเป็นภาระทางสังคม ไม่ได้ต้องการให้สังคมหรือคนปกติมาอุ้ม ต้องการเพียงแต่การประคองหรือพยุงให้ยืนหยัดอยู่ "

คนพิการอาสาสมัครในโรงพยาบาล

         
โรงพยาบาลจังหวัดแห่งนี้ เริ่มต้นด้วยการรับอาสาสมัครเข้าทำงานด้านการฟื้นฟูคนพิการ โดยผู้รับผิดชอบงานด้านนี้มีความเห็นว่าคนพิการน่าจะมีจิตวิญญาณใน การดูแลให้กำลังใจคนพิการทุพพลภาพได้ดี และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และ บุคคลทั่วไปเห็นศักยภาพของคนพิการ โครงการรับอาสาสมัครจึงเริ่มต้นขึ้น โดยผู้รับผิดชอบโครงการหาเงินบริจาคเป็นค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยงแก่คนพิการ อาสาสมัคร

         
" เรื่องของการจ้างงานคนพิการ ในหลายๆ ที่จ้างคนพิการทำงาน แต่ตั้งสเป็กคนพิการไว้สูงลิบ เหมือนจ้างคนพิการเพื่อให้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้ต้องการจ้างคนพิการจริงๆ โอกาสของคนพิการมีน้อย ยิ่งมีความพิการมากแม้จะทำงานได้ก็ยังถูกจำกัดความสามารถอยู่ดี" หญิงอาสาสมัครแสดงความรู้สึก

         
อย่างไรก็ดี บัดนี้ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล จังหวัดแห่งนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงสนับสนุนให้รับคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินบำรุงหลายคน ได้แก่ คนพิการแขนขาทำหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุฉุกเฉิน คนพิการตาบอดเป็นพนักงานนวดแผนไทย และหากผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะมีการขยายงาน ด้านอื่นสำหรับคนพิการต่อไป

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

         
พระราชบัญญัติส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ได้ส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

          มาตรา
33
  เพื่อ ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงาน ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออก กฎกระทรวง กำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน

         
มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่ กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 24 (5)
         
นายจ้างหรือเจ้า ของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทำงาน หรือส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการ หรือที่ส่งเข้ากองทุน...

         
มาตรา 35 ในกรณีที่ หน่วยงานของรัฐจะไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33  และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริหารจัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือ   ผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้...

         
ปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการของเอกชนหลายแห่ง รับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่ง งานต่างๆ ที่คนพิการทำได้ โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมหน่วยงานหนึ่งที่จะรับคนพิการเข้าทำงาน เพราะงานที่คนพิการสามารถทำได้มากมายหลายงานตามประเภทความพิการ แม้คนพิการจะมี ข้อเสียเปรียบทางด้านกายภาพบางประการ แต่มีข้อได้เปรียบในด้านความมุ่งมั่นและจิตใจที่เมตตาต่อคนไข้และคนพิการ

คนพิการต้องการกำลังใจ

         
ชายหนุ่มขาขาดทั้ง 2 ข้างจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำงานในโรงพยาบาล เล่าประสบการณ์

         
"เมื่อคนพิการมาโรงพยาบาล ก็ต้องมีเรื่องจำเป็นมากถึงได้มาโรงพยาบาลเพราะการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ย่อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากมาก... ความต้องการของคนพิการเมื่อพบเจ้าหน้าที่ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และแพทย์ ก็คือต้องการคำแนะนำที่ดี ถูกต้อง ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่าย... ผมเคยเจอเหตุการณ์ที่คนไข้เกิดความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพียงแค่คำพูดที่ไม่ดีแค่คำเดียว... คนไข้ก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเห็นคนไข้คนนี้อีกเลย "

         
" วิธีสร้าง กำลังใจที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการมีคนมาพูดคุย ดูแล เอาใจใส่ และถ้ามีโอกาสให้คนพิการที่หมดกำลังใจ ได้เห็นคนอื่นที่โชคร้ายกว่าตนเอง ก็จะทำให้เค้าคิดว่าตนเองนั้นยังโชคดีกว่าคนพิการที่โชคร้ายกว่าเค้าอีก " ชาย หนุ่มพูดถึงวิธีการกระตุ้นคนพิการที่หมดกำลังใจและซึมเศร้า

         
มาตรการ ทางกฎหมายเป็นวิธีการที่ดีประการหนึ่งในการสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถ ประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม  อย่างไรก็ดี ความเข้าใจต่อจิตวิญญาณและความรักศักดิ์ศรีของคนพิการ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า

         
คนพิการต้องการโอกาสเพื่อเขาจะได้ ทำงานช่วยเหลือตนเอง มิได้ต้องการรับความช่วยเหลือ โดยไม่มีโอกาสได้ทำงาน เพื่อแสดงศักยภาพเยี่ยงคนคนหนึ่งในสังคม

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

  

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional