< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ศาสนา กับ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 

 

ศาสนา กับ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย)

โดย พวงแก้ว กิจธรรม

         
แม้ เป็นที่ยอมรับกันว่า ศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก ทุกชาติ ทุกภาษา แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดูเหมือนมีการกล่าวถึงศาสนาน้อยมาก เสมือนหนึ่งว่า คนพิการไม่มีศาสนา หรือศาสนาไม่มีความยึดโยงใดๆ กับคนพิการ กล่าวกันว่า ศาสนา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะศาสนาเป็นหลักยึดในการจำแนก และตัดสินว่า  อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว  อะไรควร และอะไรไม่ควร  ที่กลุ่มคน ชุมชน หรือสังคมยอมรับเป็นมาตรฐานร่วมกัน 

         
โดยทั่วไป คำสอนของทุกศาสนาชี้แนะแนวคิด หลักการ และกฎระเบียบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกสถานะตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะในด้านการดำรงชีวิตโดยการพึ่งตนเอง และการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสัมพันธภาพที่ดี และมีความสงบสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ศาสนาจึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี 

         
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กล่าวถึง ศาสนาในส่วนที่เป็นนิยามศัพท์ ว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพนั่นหมายถึงว่า ศาสนาเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถใช้ในการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อให้คนพิการ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพสำหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้ระบุ เรื่อง ศาสนาในส่วนของ อารัมภบท ดังนี้

         
(พี) มีความห่วงใยเกี่ยวกับสภาพความยากลำบากที่เผชิญอยู่โดยคนพิการ ซึ่งตกอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติอย่างทวีคูณในรูปแบบที่หลากหลาย หรือมีความรุนแรงบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ ชาติกำเนิด ชาติพันธุ์ ความเป็นชนพื้นเมืองหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน การเกิด อายุหรือสถานภาพอื่นเห็นได้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กล่าวถึงศาสนาในบริบทของการเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ แม้ไม่ได้เชื่อมโยงศาสนาเข้ากับ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแต่พอสะท้อนให้เห็นได้ว่า คนพิการมีส่วนสัมพันธ์กับศาสนาในระดับหนึ่ง

         
ส่วนในประเทศไทย  คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบท ยังมองคนพิการเป็นเสมือนคนแปลกแยกจากคนทั่วไป ไร้ความสามารถพึ่งพาตนเอง  ไม่สามารถเรียนรู้ และควรดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังกับครอบครัว โดยมิได้คำนึงถึงว่าคนพิการควรเข้าสู่ระบบของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง คนพิการจึงไม่ค่อยมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางศาสนา ยกเว้นคนพิการที่อยู่ในสถานศึกษา และคนพิการในบางครอบครัวที่มีความคิดว่า การทำบุญจะช่วยไถ่บาปกรรมที่ทำให้เกิดความพิการทางด้านศาสนาเอง ก็ไม่ได้แสดงบทบาทชัดเจนเกี่ยวกับคนพิการ จึงเกิดความเชื่อว่า ผู้ชายพิการบวชในศาสนาพุทธไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นานๆ ก็พบเห็น ว่า มีคนตาบอด และคนพิการด้านร่างกายบวชเป็นพระสงฆ์ มีความพยายามให้คนหูหนวกได้เรียนรู้เรื่องศาสนา ด้วยการจัดให้มีล่ามภาษามือในระหว่างที่คนหูหนวกร่วมกิจกรรมทางศาสนา และแปลบทสวดมนต์เป็นภาษามือ โดย วิทยาลัยราชสุดา และกลุ่มศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคนหูหนวกให้ได้เรียนรู้คำสอนของศาสนา และบางคนสามารถนำคำสอนทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสมรรถาภาพทางด้านจิต ใจในระดับหนึ่ง

         
หลายวัดได้ส่งเสริมคนพิารให้มีโอกาสเข้าวัดเพื่อร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะงานทำบุญทั่วไป งานศพ และการท่องเที่ยววัด โดยการปรับสร้างสภาพแวดล้อมให้คนพิการเข้าถึงวัด เช่น ทางเดิน ทางลาด และห้องน้ำ   เป็นต้น  นอกจากนั้น เริ่มมีรายการโทรทัศน์ที่มีการเทศน์หรือบรรยายเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาพุทธจัดล่ามภาษามือบนหน้าจอโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมคนหูหนวกให้ได้เรียนรู้คำสอนด้วยการใช้ ศาสนาเป็นกระบวนการในการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมีความชัดเจนขึ้น เมื่อมีการใช้แนวคิด การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนกล่าวคือ  กรมสุขภาพจิตได้จัดทำโครงการให้คนพิการทางจิตจำนวนหนึ่งที่มีอาการทุเลาแล้วทดลองไปพักอาศับอยู่ในวัด เพื่อจัดหาโอกาสให้คนพิการทางจิตและคนทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์กันและคุ้นชินกับการอยู่ร่วมกันเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ  เช่น ตามพระสงฆ์ไปบิณฑบาตร รวมทั้งร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชน  เป็นต้น อันเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถกลับคืนไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้.ในด้านของคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และผู้ปกครองคนพิการ ได้มีความสนใจในการจัดกิจกรรมทางศาสนา และเรียนรู้คำสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาในโอกาสต่างๆ รวมถึงจัดให้คนพิการได้ตักบาตร และเรียนรู้ หรือเข้าค่ายทำสมาธิ  เป็นต้น 

         
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ประจักษ์ว่า คนพิการย่อมต้องการ ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป และมีความสุขสงบ ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ควรมีการศึกษาวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ ศาสนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ สติปัญญา พฤติกรรม คุณธรรม และการดำรงชีวิตในทางที่ถูกที่ควร อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม


ขอขอบคุณข้อมูลจากวันพฤหัสบดี 23 ธันวาคม 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional