< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

3 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกพลังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้พิการ

 

 

3 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกพลังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้พิการ 

            TK Park จับมือ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ PWD ผลักดันกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะ และ ความรู้ให้ผู้พิการ หวังพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคนพิการและคนปรกติให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น 

          ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากรเพื่อคนพิการ TK Park  และ บริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้พิการว่า การลงนามร่วมกันทั้งสามฝ่ายนี้เป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ โอกาส และช่องทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพซึ่งถือเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการดีขึ้น 

          รองผอ.สบร.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทั้งสามหน่วยงานเคยร่วมกันผลักดันกิจกรรมเพื่อคนพิการมาบ้างแล้วซึ่งเห็นผลชัดเจนว่า ผู้พิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้จริง ทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะทำภาพความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้พิการจะชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ 

          สำนักงานอุทยาการเรียนรู้พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ในการเรียบรู้ที่ผู้พิการเข้าถึงง่าย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้พิการเข้ามาใช้บริการอยู่บ้าง เพราะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางร่างกายอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการด้านอื่น ๆ นั้นเราพยายามคิดหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้เพราะผู้พิการหลายคนมีความรู้ความสามารถมาก เราพบว่าผู้พิการเหล่านี้ นอกจากเป็นผู้เรียนรู้แล้ว พวกเขายังมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนปกติและคนพิการด้วยกันเอง แทนที่จะเป็นการนำผลงานมาขายแล้วให้คนปกติซื้อ จริงๆ เราคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนปกติกับคนพิการ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้คนพิการได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ขณะที่คนปกติเองก็เล็งเห็นคุณค่าในศักยภาพของคนพิการเช่นกัน ไม่ใช่การช่วยซื้อเพราะความเห็นใจหรือสงสาร” 

          ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ต้องการให้เกิดความร่วมมือของหลาย ๆ หน่วยงานที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนาคนพิการ ซึ่งในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ TK Park และ บริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่สำหรับคนพิการที่จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในเรื่องการค้นหาความรู้ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต  

          ขณะนี้เรากำลังทำโครงการคอลเซ็นเตอร์ บริการล่ามทางไกลสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เมื่อระบบนี้เสร็จเรียบร้อยจะนำไปติดตั้งไว้ที่ TK Park เพื่อให้ผู้พิการสามารถเรียนรู้และสื่อสารกับคนปกติได้ และในระยะอันใกล้นี้มูลนิธิฯ กับ TK Park จะร่วมกันทำห้องสมุด ที่มีการรวมรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกับเฟสบุ๊คที่มีการนำภาพมาใส่ไว้ด้วย ซึ่งขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นสื่อกลางผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกันทั้งสามฝ่าย

            ด้านนายไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท  พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด  กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของ 3 หน่วยงานที่จะร่วมมือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ ถือเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบา เติมเต็มช่องว่างของสังคม และช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่ง สำหรับ บริษัท พีดับบลิวดี ซึ่งมีทักษะ ความรู้ และ ประสบการณ์การทำงานกับกลุ่ม “Special Needs People” โดยตรง มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและมีความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้ โดยเน้นเรื่องการประกอบอาชีพเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดเด่นของ PWD ในขณะที่ TK Park มีสถานที่ที่พร้อมสะดวกสบาย มีครื่องมือที่ทันสมัย ส่วนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่มีสมาชิกคนพิการทั่วประเทศ เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้คนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนพิการ 

          นอกจากความคาดหวังให้เกิดกิจกรรมดีๆ ขึ้นภายหลังการลงนามร่วมกันแล้ว ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้พิการจะเกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในบทบาทของตนเองต่อสังคม ทั้งในฐานะผู้ที่ได้รียนรู้ และ ผู้ที่มีองค์ความรู้มามอบให้คนปกติและคนพิการซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และนำมาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

TK Park

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional