< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญคนพิการลงชื่อรับเบี้ยเลี้ยง 500/เดือน

เชิญคนพิการลงชื่อรับเบี้ยเลี้ยง 500/เดือน (ไทยโพสต์)

คนพิการลงทะเบียนเข้ารับเบี้ยพิการเดือนละ  500  บาท  เพียงประมาณ 50% จากผู้พิการที่มีสิทธิ์ทั่วประเทศ  2  ล้านคน  พม.รีบประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิ์ด่วน ไม่อยากให้เสียโอกาสเพราะมีสิทธิ์รับเบี้ยดูแลตลอดชีวิต

หลังจากรัฐบาล  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการไทย นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยที่คนพิการไทยทุกคนจะได้รับเบี้ยความ พิการอย่างทั่วถึง โดยได้รับเบี้ยพิการเดือนละ  500  บาท  เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนพิการ  ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้พิการมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียงประมาณ  50%  ของผู้พิการที่มีสิทธิ์ทั่วประเทศ  2  ล้านคน

 นายอิสสระ  สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) เปิดเผยว่า ขอให้ผู้พิการรีบลงทะเบียนมารับเบี้ยคนพิการโดยด่วน  สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว  และมีความประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นประกาศกำหนด  ในปี  2553 คนพิการสามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2552-เดือนมกราคม  2553  นี้เท่านั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการในเดือนมีนาคม  2553

สำหรับคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวให้ไปตรวจสุขภาพ    ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ  และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อออกใบรับรองความพิการ จากนั้นนำหลักฐานประกอบด้วย  1.เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ 2.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร  1  ชุด  3.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร  1  ชุด  และรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน  2  รูป เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวพิการ ซึ่งคนพิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการจะต้องมีสัญชาติไทย

ส่วนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวแล้วให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ   สำนักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ตั้งแต่วันที่ 3  ธ.ค.52-30  ม.ค.53  เวลา  08.30-16.30  น.  โดยเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน  ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งแจ้งความจำนงขอรับเบี้ยความพิการโดยจะรับเงินสดด้วยตนเอง  หรือรับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ   ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ดำเนินการให้แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ เพื่อใช้เป็นเอกสารเพิ่มเติมในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการด้วย

ทั้งนี้ จะตรวจสอบรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการในวัน ที่  1  มีนาคม  53  และเริ่มจ่ายเบี้ยความพิการเดือนละ  500  บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน  53  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการจะต้องมีสัญชาติไทย  มีบัตรประจำตัวคนพิการ  มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  หรือสถานสงเคราะห์ของเอกชน  หรือถูกขังในเรือนจำ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ทั้ง  50  สำนักงานเขต  หรือที่สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม  สำนักพัฒนาสังคม  กทม. โทร.0-2245-5169-70 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.ศูนย์ประชาบดี  1300  ตลอด  24  ชั่วโมง.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional