< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายล่ามภาษามือบริการคนหูหนวก

 

 

ขยายล่ามภาษามือบริการคนหูหนวก (ไทยโพสต์)

         
เผยคนหูหนวกขาดแคลนล่ามภาษามือขั้นวิกฤติ มีล่าม ๕๐๐ คนต่อคนหูหนวก ๗ แสนคน ส่งผลกระทบขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย พบกรณีรักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง พร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผลิตล่ามเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการผู้พิการทางการได้ยิน กระตุ้นสังคมไทยหันมาเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นจี้ พม.บรรจุล่ามภาษามือเป็นข้าราชการ

         
ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการล่ามภาษามือ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวกและหูไม่หนวกสามารถสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันโดยใช้บริการล่ามภาษามืออย่างทั่วถึงในกรณีต่างๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การสมัครงานหรือติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์หรือแจ้งความ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม เป็นต้น ยุทธศาสตร์หลัก คือ การผลิตล่ามใหม่เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาล่ามที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของคนหูหนวก รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารด้วยภาษามือในสังคมไทย

         
ดร.มลิวัลย์กล่าวว่า ตัวเลขคนหูหนวกในประเทศไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๕๐ มีผู้พิการทางการได้ยินและมีปัญหาในการสื่อสารประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการแล้วประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี ๒๕๕๓ มีผู้พิการทางการได้ยินขึ้นทะเบียนผู้พิการ ๑๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งสามารถขอรับบริการล่ามภาษามือตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จำนวนล่ามภาษามือมีน้อยมาก ขณะนี้สัดส่วนล่ามมือต่อคนหูหนวกมีอัตราอยู่ที่ ๑ ต่อ ๔๐๐ คน เป้าหมายการเพิ่มบุคลากรล่ามมือ คือ อัตราส่วน๑ต่อ๕๐คนถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของคนหูหนวก

         
"วันนี้ล่ามภาษามือที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับ พม. มีประมาณ ๕๐๐ คนทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่มีล่ามภาษามือประมาณ ๓๐๐ คน แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ล่ามภาษามือได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าขาดแคลนล่ามภาษามือ และทำให้คนหูหนวกมีปัญหาเข้าถึงบริการทางสังคมในขั้นวิกฤติ เวลาไปขอรับบริการรักษาพยาบาลแล้วไม่มีล่ามภาษามือ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยด้วย เช่น ปวดท้องเพราะไส้ติ่งอักเสบที่ต้องรักษาแบบทันที แต่แพทย์ไม่ทราบและรักษาอาการตามปกติ"ดร.มลิวัลย์กล่าว

          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการล่ามภาษามือ พก. บอกว่า สาเหตุที่ล่ามภาษามือมีน้อย เพราะไม่มีความมั่นคงในอาชีพและยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครหรือทำเป็นอาชีพเสริม ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ ๓๐๐-๕๐๐ บาท ขณะเดียวกับสถาบันที่ผลิตบุคลากรล่ามภาษามือมีเพียง ๒ แห่งเท่านั้น คือ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีหลักสูตรวิชาชีพล่ามระยะสั้น

         
นอกจากนี้ ผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพล่ามภาษามือก็มีน้อย เพราะเป็นงานเชิงวิชาการและสังคม ต้องใช้ความอดทนและความชำนาญสูง แต่เมื่อเรียนจบแล้วกลับไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งหรือไม่มั่นคง สมาคมจึงเสนอให้ทาง พม.เร่งบรรจุล่ามภาษามือเข้าเป็นข้าราชการ เพราะเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ดูแลคนพิการโดยตรงแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าแต่อย่างใด

         
"การพัฒนาระบบล่ามภาษามือนี้จะมุ่งเน้นสื่อสารกับสังคมไทย ว่าล่ามภาษามือมีความจำเป็นมากเสมือนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญของประเทศไทย นอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยให้คนหูหนวกได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์และกิจกรรมทางสังคมได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ภาษามือขั้นพื้นฐานในสังคมไทยให้มากที่สุด โดยจะต้องบรรจุหลักสูตรภาษามือเบื้องต้นเป็นวิชาเลือกในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ให้เด็กนักเรียนหูหนวกเรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติ การเพิ่มล่ามภาษามือในสถานีโทรทัศน์ การเพิ่มค่าตอบแทนให้คุ้มค่ากับความชำนาญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาล่ามภาษามือให้เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย เพราะล่ามของคนหูหนวกเปรียบเสมือนไม้เท้าของคนตาบอด" นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยเผย

 


ขอขอบคุณข้อมูลจากวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional