< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค

กฎหมาย และสิทธิ เกี่ยวกับความพิการ

การขึ้นทะเบียนคนพิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

          ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และกฏกระทรวงอื่นๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ได้กำหนดประเภทคนพิการ และกำหนดให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนา ด้วยวิธีทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้มีความมุ่งหมายที่จะให้คนพิการ ได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างและกระบวนการให้บริการแก่คนพิการ หลายประการ กล่าวคือ มีการปรับปรุงและขยายโครงสร้างการดำเนินงานให้บริการแก่ คนพิการขององค์กรภาครัฐ ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ เพื่อขยายบริการความช่วยเหลือให้ได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมคนพิการทุกประเภทความพิการโดยทั่วถึงทุกชุมชน และกำหนดขอบข่ายการบริการให้สอดคล้องรองรับกับสิทธิประโยชน์ และบริการที่รัฐหรือส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดให้คนพิการตามกฏหมาย 


          มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กำหนดให้คนพิการที่ประสงค์จะได้รับสิทธิในการสงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนารวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่คนพิการพึงได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นขอการจดทะเบียนคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537    


          ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการจดทะเบียนคนพิการ จะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและจัดงบประมาณที่ใช้ในการจัดบริการให้แก่คนพิการ รวมทั้งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริการด้านต่างๆ ให้แก่คนพิการอย่างมีคุณภาพทั่วถึงตามความเป็นจริง ซึ่งการจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านต่างๆ จะครบถ้วนทั่วถึงหรือไม่อยู่ที่ ความสมบูรณ์ของ ข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการ 


          ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการจดทะเบียนคนพิการจึงเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในทุกด้าน


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนผู้พิการ


บริการทางการแพทย์  

          คือ การรักษาพยาบาล เพื่อแก้ไขความพิการหรือเพื่อปรับสภาพความพิการ กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต่างๆ คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 


บริการทางการศึกษา 

          คือ การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 


บริการทางอาชีพ

          คือ แนะนำการประกอบอาชีพ การจัดฝึกอาชีพ ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนบริการจัดหางานในสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องการจ้างงานคนพิการที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534


บริหารทางสังคม

          คือ ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการช่วยเหลือเด็กพิการ และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการที่มีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีฐานะยากจน ซึ่งบริการทางอาชีพและสังคม ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตทุกเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
อยู่ในระหว่างการติดต่อ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional