< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน
การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน (กรมควบคุมมลพิษ)

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียนและบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15%กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม

ดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษกระดาษ และมักจะทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปทำให้เศษกระดาษจากสำนักงานแทบหมดคุณค่าคงไป

ดังนั้นการนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เป็นการลดการใช้กระดาษดีได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งลดการผลิตกระดาษและเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานได้ด้วย

+ ศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์

การนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ และคุณภาพของขยะกระดาษ ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทที่เกิดขึ้นดังนี้

1. เศษกระดาษจากการพิมพ์หรือโรเนียวหน้าเดียว : ใช้หน้าที่ว่างเป็นกระดาษบันทึกข้อความ หรือร่างหนังสือ

2. เศษกระดาษจากการถ่ายเอกสาร : หน้าที่ว่างสามารถใช้พิมพ์แบบฟอร์มถ่ายเอกสารหรือบันทึกข้อความ

3. ซองจดหมายต่างๆ ที่ใช้แล้ว : สามารถนำกลับมาใช้ส่งเอกสาร ภายในสำนักงานหรือ ตัดมุมทั้ง 4 มุม ใช้หนีบกระดาษ สำหรับกระดาษส่วนกลางใช้บันทึกข้อความได้

4. หนังสือเก่า/นิตยสารต่าง ๆ: นำไปบริจาคห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทำเป็นการ์ดอวยพร ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ใช้ตกแต่งสถานที่ได้

5. หนังสือพิมพ์เก่า : ใช้ห่อของขวัญ ประดิษฐ์ดอกไม้

6. กระดาษห่อของ/กระดาษห่อของขวัญ : นำมาใช้ห่อของอีกครั้ง และประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ

7. กระดาษฉีก/กระดาษบันทึกข้อความ : นำส่วนที่เหลือทำเป็นกระดาษบันทึกที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

8. กระดาษปฏิทิน/โปสเตอร์ : ใช้ประดิษฐ์เป็นการ์ดอวยพร หรือที่คั่นหนังสือ

9. กล่องกระดาษต่าง ๆ : นำมาใช้เป็นถังขยะ

10. ขยะกระดาษอื่น ๆ เช่น การ์ดเชิญ การ์ดอวยพร : ทำเป็นที่คั่นหนังสือกระดาษบันทึก หรือดัดแปลงเป็นการ์ดอวยพรได้อีก

ส่วนขยะกระดาษที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เก็บรวบรวมให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำกลับไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตกระดาษใหม่ (RECYCLE)

+ ทำอย่างไรจึงลดการใช้กระดาษในสำนักงานได้

1. ปรับปรุงวิธีการใช้ในเกิดขยะกระดาษน้อยลง

          2. นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดงบประมาณในการซื้อกระดาษ

          3. คัดแยกกระดาษออกจากขยะประเภทอื่น แล้วนำไปขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า

          4. รับข่าวสารการนำกระดาษเก่ามาใช้ประโยชน์จากทางราชการ หรือหน่วยงาน

          5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ

+ เราจะเริ่มต้นในการวางแผนการรณรงค์แยกขยะกระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษได้อย่างไร

ในสำนักงาน   

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.รณรงค์เพื่อให้เกิดความสนใจและให้ความรู้แก่พนักงาน 

3. จัดถังขยะสำหรับแยกกระดาษไว้ตามจุดต่างๆ 

4.แนะนำวิธีการแยกขยะโดยการแยกขยะกระดาษออกจากขยะประเภทอื่นแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาด         

5.ติดต่อกับพ่อค้าในการรับซื้อและเก็บรวบรวมขยะกระดาษ        

6. ติดตามผลงานการรณรงค์อย่างสม่ำเสมอ      

7.รายได้จากการขายขยะกระดาษสามารถนำมาใช้เป็นเงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน 

ที่พักอาศัย

1.รวบรวมอาสาสมัครเพื่อเป็นผู้นำ

2. รณรงค์ขอความร่วมมือ แนะนำให้ความรู้แก่ผู้ที่พักอาศัย

3. จัดตั้ง ถังรองรับวัสดุเหลือใช้แยกประเภทตามจุดต่าง ๆ

4. แนะนำพนักงานเก็บขนขยะในการเก็บวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

5.จัดหาพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้

6. รายงานความก้าวหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

7.รายได้จากการขายวัสดุเหลือใช้นำไปเป็นเงินสวัสดิการหรือบริจาคแก่องค์กรการกุศล


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

กรมควบคุมมลพิษ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553
icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional