< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

ปศุสัตว์อินทรีย์ วิถึแห่งการพึ่งตนเอง

 

 

ปศุสัตว์อินทรีย์ วิถึแห่งการพึ่งตนเอง (ตลาดสีเขียว)

         
ในกระแสโลกที่กำลังตื่นตัวกับปัญหาโลกร้อน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และการขาดแคลนอาหารอาหาร การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงเป็นทางออก โดยเฉพาะในภาคการผลิตเกษตรอินทรีย์นับเป็นทางเลือกทางรอดที่ได้รับการยอมรับ ด้วยหัวใจสำคัญของเกษตรอินทรีย์ก็คือ การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติย่างยั่งยืน และการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้นั้น เกษตรกรต้องเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการผลิต และที่สำคัญกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้จะต้องเกื้อกูลกิจกรรมการผลิตอื่น ๆ และต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งภูมิสังคม

         
การยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์ จากเดิมที่มุ่งเน้นในกลุ่มพืชที่เกษตรกรค่อนข้างจะมีประสบการณ์ตรงที่ดีระดับหนึ่ง ไปสู่การทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นการนำเกษตรกรสู่วิถีการพึ่งตนเองมากขึ้น ทั้งในระดับปัจจัยการผลิตพืช และการพึ่งตนเองด้านอาหาร จากข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (International Federation of Agriculture Movement - IFOAM) รวมถึงข้อกำหนดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) กำหนดให้ฟาร์มที่จะได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์จะต้องใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ที่ได้จากฟาร์มระบบเกษตรอินทรีย์ หรือหากจำเป็นจึงอนุญาตให้ใช้มูลสัตว์จากฟาร์มทั่วไปได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการหมักและได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรอง หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

         
เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่ เกิดจากการร้อยรวมกันของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อเสียง มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านแนวคิด อุดมการณ์ องค์ความรู้ และการตลาด ซึ่งแต่ละกลุ่มมีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์มาแล้วมากกว่า 10 ปี โดยกิจกรรมการผลิตหลักส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ เช่น ข้าว ถั่วเหลือง พืชผัก และผลไม้

          เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่ ประกอบด้วย

         
- สมาชิกของศูนย์ศึกาาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เรนโบว์ฟาร์ม (องค์กรพัฒนาเอกชน)
         
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง อำเภอแม่แตง
         
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
         
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันป่าตึง อำเภอแม่แตง
         
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาหืก อำเภอแม่ริม
         
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด

         
ในปี 2545นายตะวัน ห่างสูงเนิน ในฐานะนักวิจัยโครงการวิจัยสถานภาพเกษตรอินทรีย์ในภูมินิเวศเขตร้อน ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษา และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เรนโบว์ฟาร์ม เพื่อให้การสนับสนุนด้านข้อมูล อางค์ความรู้วิชาการต่าง ๆ ด้านเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนด้านการตลาด แก่เกษตรที่ทำที่ทำเกษตรอินทรีย์ทุก ๆ กลุ่ม โดยใช้ฐานคิด จากการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ควบคู่ไปกับแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยวางแผนการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ เริ่มจากศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านการเกษตร นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาทดสอบ ทดลองในแนวทางของวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดกลับให้กับชุมชนในรูปแบบของศูนย์สาธิตฟาร์มเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็ก (เรนโบว์ฟาร์ม) โดยเฉพาะการปลูกข้าวอินทรีย์ และการเลี้ยงเป็ดอินทรีย์ในนาข้าว

         
จนกระทั่วกรมปศุสัตว์ร่วมกับเรนโบว์ฟาร์ม จัดทำโครงการเป็ดไข่อินทรีย์ เพื่อยกระดับความเป็นอินทรีย์ของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 คน จาก 3 อำเภอ คืออำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยสะเก็ด ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ เพราะเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีแหล่งอาหารโปรตีนในชุมชน ต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ลดลง ที่สำคัญกระบวนทัศน์ทางสังคมที่มองเป็ดเป็นตัวปัญหา เปลี่ยนเป็นชุมชนให้การยอมรับ และเข้ามีส่วนร่วมโดยการเป็นลูกค้าที่ดี และที่สำคัญได้เก็บหอยเชอร์รี่ ปู มาแลกกับไข่เป็ด ทำให้สามารถลดการใช้สารเคมีในนาข้าวลง

         
จากความสำเร็จจึงนำมาสู่การเพิ่มกิจกรรมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ในปี 2551-2552 ทั้งในส่วนของการเลี้ยงเป็ดอินทรีย์ และไก่พื้นเมืองอินทรีย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เกษตรกรมีองค์ความรู้ และมีการผลิตอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีการจัดระบบ วางแผนการผลิตที่สำคัญ เกษตรกรสามารถใช้อาหารที่ผลิตในรูปแบบอินทรีย์ได้เอง เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง และพืชผักต่าง ๆ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ร่วมกับกรมปศุสัตว์และเรนโบว์ฟาร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัมนาศักยภาพการผลิต และผลิตผลเกษตรอินทรีย์ให้สูงทัดเทียมกับข้อกำหนดสูงสุดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์กว่า 30 ครัวเรือน มีพื้นที่การผลิตรวมมากกว่า 250 ไร่ ใน 6 กลุ่มหมู่บ้าน เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตเพื่อเป้นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต และเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับครัวเรือนและชุมชนด้วย


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

วารสารตลาดสีเขียว

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional