< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

วิธีลดโลกร้อน

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม
การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม (kanchanapisek.or.th)

          การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  พื้นที่ต้นน้ำลำธาร หมายถึง บริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดของลำธาร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา หรือเนินสูง มีความลาดชันค่อนข้างมาก ปกคลุม ด้วยป่าไม้ตามธรรมชาติ ต้นน้ำลำธารทำให้เกิดมีน้ำในแหล่งน้ำได้ก็เนื่องจาก

          1. ป่าไม้ทำหน้าที่อนุรักษ์ดินและน้ำไว้ให้คงอยู่ 
          2. ดินทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ 
          3. ลำธารเป็นแหล่งรวบรวมน้ำตามธรรมชาติที่ไหลมาบนผิวดินและ ไหลซึมออกมาจากดิน

          พื้นที่ต้นน้ำลำธารอาจถูกทำลายได้โดยฝีมือมนุษย์ และโดยธรรมชาติ

มนุษย์

          1. ทำลายป่าเพื่อนำพื้นที่มาใช้ทำการเกษตร 
          2. เผาป่า 
          3. สร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เช่น สร้างถนน สิ่งก่อ สร้าง หมู่บ้าน ฯลฯ โดยขาดความระมัดระวัง 
          4. ใช้ที่ดินไม่เหมาะสม เช่น ทำการเกษตรไม่ถูกวิธี

ธรรมชาติ

          1. ฝนชะทำลายดินผิวหน้า 
          2. ลมและพายุกัดกร่อนทำลายผิวดิน 
          3. การพังทลายของดินตามข้างภูเขา

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ทำได้โดย...

          1. อนุรักษ์ป่าไม้

          1.1 กำหนดเขตไว้เป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 
          1.2 ปลูกป่า ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไม้ผล ในสวนป่า) 
          1.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยกันรักษาป่าไม้

          2. อนุรักษ์ดินและน้ำ

          2.1 ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 
          2.2 ก่อสร้างคันดินและขั้นบันไดตามลาดเนินเขา 
          2.3 สร้างฝายปิดกั้นทางน้ำในบริเวณต้นน้ำลำธาร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          เกษตรกรต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และอื่น ๆ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทำได้โดย

          1. สร้างอ่างเก็บน้ำโดยการสร้างเขื่อนปิดกั้นทางน้ำธรรมชาติ การสร้างเขื่อนนี้จะสร้างไว้ระหว่างหุบเขาหรือเนินสูง 
          2. สร้างสระเก็บน้ำ โดยการขุดดินให้เป็นสระ สำหรับเก็บขังน้ำไว้ 
          3. ขุดลอกหนองและบึงที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้ลึกลงไป เพื่อให้เก็บกัก น้ำได้มากขึ้น 
          4. สร้างฝายทดน้ำ เพื่อทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูงจนสามารถผันน้ำ เข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้ำได้ 
          5. สร้างคลองส่งน้ำ เพื่อนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ฝาย และที่อื่น ๆ ส่งไปให้พื้นที่เพาะปลูก 
          6. สูบน้ำจากแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง และอ่างเก็บน้ำ ขึ้นไปยัง คลองส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก

          ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีสิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อประ กอบการพิจารณารวมสามเรื่อง คือ

          1. ความต้องการใช้น้ำ 
          2. สภาพแหล่งน้ำที่จะพัฒนา และ 
          3. สภาพภูมิประเทศ

          ความต้องการใช้น้ำ ได้แก่ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมงน้ำจืด และเพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ 

          สภาพแหล่งน้ำและสภาพภูมิประเทศ ศึกษาว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงพัฒนาสิ่งต่อไปนี้

          1. ลำธารลำห้วยขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดปี หรือมีน้ำไหลเฉพาะฤดู ฝน และภูมิประเทศที่มีลูกเนินสองฝั่งลำน้ำอยู่ใกล้กัน พัฒนาโดยการสร้างอ่าง เก็บน้ำ

          2. ร่องน้ำขนาดเล็ก พื้นที่ลาดเอียงซึ่งมีน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำ พื้นที่ราบ พื้น ที่ลุ่มซึ่งมีน้ำท่วมเป็นครั้งคราว และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินอยู่ตื้น พัฒนาโดย การสร้างสระเก็บน้ำ

          3. ลำน้ำลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปี หรือเกือบตลอดปีและภูมิประเทศสองฝั่ง ลำน้ำค่อนข้างราบไม่เหมาะที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ พัฒนาโดย การสร้างฝายทดน้ำ

          4. อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำด้านหน้าฝายและเขื่อนระบายน้ำ และลำน้ำ ธรรมชาติที่มีระดับน้ำเสมอหรือใกล้กับตลิ่งทุกปี พัฒนาโดยการสร้างคลองส่งน้ำ ไปยังพื้นที่เพาะปลูก

          5. ลำน้ำและแหล่งน้ำซึ่งมีน้ำตลอดเวลา บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ ราบหรือค่อนข้างราบไม่สามารถสร้างฝายทดน้ำได้ พัฒนาโดยการสูงน้ำส่ง ไปยังพื้นที่เพาะปลูก

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

          น้ำท่วมเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

          1. ฝนตกหนัก 
          2. ลักษณะและส่วนประกอบของพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่บางแห่งน้ำท่วมหนัก ได้ง่าย เพราะสภาพภูมิประเทศ ชนิดของดิน สภาพพืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ และ ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นสาเหตุสำคัญ 
          3. น้ำทะเลหนุน 
          4. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม เช่น การขยายตัวของ เขตชุมชนและการทำลายระบบระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
          5. แผ่นดินทรุด

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม มีหลายวิธี ที่สำคัญทำได้โดย

          1. สร้างคันกั้นน้ำเลียบลำน้ำ คันกั้นน้ำจะช่วยป้องกันน้ำจากภายนอก ไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ด้านใน 
          2. สร้างทางผันน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำทิ้งไปยังลำน้ำสายอื่น หรือระ บายออกสู่ทะเล 
          3. ปรับปรุงสภาพลำน้ำ เพื่อให้น้ำไหลไปตามลำน้ำได้สะดวกและ รวดเร็วทำได้หลายวิธี เช่น ขุดลอกลำน้ำส่วนที่ตื้น กำจัดวัชพืชและรื้อทำ ลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ขุดทางน้ำใหม่ให้เป็นแนวตรงแทนลำน้ำส่วนที่เป็น แนวโค้ง 
          4. สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำที่บริเวณต้นน้ำของลำน้ำสายใหม่หรือตาม แควสาขา 
          5. สร้างคันกั้นน้ำโอบล้อมพื้นที่ 
          6. อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธารขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

kanchanapisek.or.thicare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional