< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้

บทความน่ารู้

พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทยพลังงานแสงอาทิตย์          พลังงานทดแทนจากดวงอาทิตย์กลมโต ขุมพลังงานอันยิ่งใหญ่ ท้าทายความสามารถมนุษย์ที่จะนำพลังงานดังกล่าวมาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในภาวะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน โดยเฉพาะประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เช่น ไทยที่ได้รับแรงบีบอย่างหนักหน่วง ในฐานะที่ยังคงพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

          กระทรวงพลังงาน จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ให้หันมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในหลายมาตรการ โดยเฉพาะการกำหนดอัตราการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (ADDER) อยู่ที่ 8 บาทต่อหน่วย 

          นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าขายกลับไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ทำให้ 2 บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างบริษัทดีแอนเจ คลีนเอ็นเนอร์ยี่ ซิสเต็ม จำกัด และ บริษัทสปอร์ต ออนไลน์  จำกัด ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งจากการผลิตไฟเพื่อใช้เองและยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับภาครัฐในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย  

          แม้ว่าในภาพรวม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในไทยยังถือว่าเพิ่งเริ่มต้น เมื่อเทียบกับการคิดค้นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีมานานกว่า 100 ปี  โดยปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 65 -75 แห่ง 

          ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ค่อนข้างสูง เพราะจำเป็นต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ ส่งผลให้ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยมีราคาสูงตาม กลายเป็นมูลเหตุสำคัญทำให้ที่ผ่านมาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่เกิดขึ้นในไทย จนกระทั่งเริ่มมีการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ทำให้แรงจูงใจในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ

          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประกอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2007) ได้ประมาณการต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานชนิดต่างๆไว้ โดยระบุว่า การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มีต้นทุนสูงถึง 20.20 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ขยะ หรือ ชีวมวล 

          ทว่าในอนาคตเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย จึงเชื่อแน่ว่าจะทำให้ต้นทุนการดำเนินการต่ำลง เช่น  ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์น้ำมันเมื่อปี 2518 การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีต้นทุนสูงถึง 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์  แต่หลังจากนั้น 15 ปี ก็ลดลงเหลือ 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์  หรือลดลงกว่า 7 เท่า

          ต่อมาในปี 2545 ต้นทุนการผลิตก็ทุบสถิติลงอีก โดยเฉพาะเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่เป็นผลึกมัลติคริสตัลไลน์ ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยต้นทุนเพียง 3-3.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ ขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ากลับเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียพลังงานความร้อนลดลง ยังมีการคาดการณ์กันว่าต้นทุนการผลิตจะลดราคาลงจากเดิมอีกเท่าตัวมาอยู่ที่ 1.0-1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ในปี 2553 หรือในอีก 2 ปีจากนี้ 

          ผลวิจัยของสหภาพยุโรป (European Commission Joint Research Center 2002) ยังคาดการณ์ว่าในปี 2553 ทั่วโลกจะมีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวม 14,000 เมกะวัตต์ ก่อนจะก้าวกระโดดเป็น 70,000 เมกะวัตต์ ในปี 2563  และขยายไปอีกเท่าตัวเป็น  140,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573

          นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากที่สุด ประมาณ 46% ของปริมาณการผลิตทั่วโลกที่ 1,656 เมกะวัตต์  รองลงมาได้แก่ ประเทศในแถบยุโรป สัดส่วนการผลิต 28% ส่วนประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา รั้งมาเป็นอันดับ 3  ที่สัดส่วน 10%  ขณะที่ประเทศอื่นๆ ก็มีการผลิตประมาณ 16%

          ขณะที่ไทยก็นับว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่เริ่มบุกเบิกการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้าของ กฟภ. เข้าไปไม่ถึง ในปี 2536 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ยังได้เริ่มติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ให้กับพื้นที่ห่างไกล จนถึงปัจจุบันมีปริมาณทั้งสิ้น 2.6 เมกะวัตต์ แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ปัจจุบันไทยมีการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์รวมปริมาณทั้งสิ้น  26.4 เมกะวัตต์ 

          ในปี 2547 ไทยเริ่มมีอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่มาจากการผลิตโดย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ชาร์ป เทพนคร จำกัด บริษัทไทยเอเย่นซีเอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทเอกรัฐ โซลาร์ จำกัด  คิดเป็นปริมาณการผลิตแผงแซลล์อาทิตย์รวมกันกว่า 77 เมกะวัตต์ต่อปี 

          ในปี 2547-2548 กฟภ. ยังได้ดำเนินโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ ให้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่ในขณะนี้ คือ ระบบรางพาลาโบลา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง   แต่เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้กันมากในไทย คือ เซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระ (Stand Alone) 94%  เป็นระบบที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายส่งทั่วไป  จึงต้องผลิตและบรรจุพลังงานไว้ในตัวแบตเตอรี่ และชนิด Grid – Connected 6% เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

          ขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Photo voltaic Hybrid System : PV Hybrid System ) เป็นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่บรรจุพลังงานไว้ในตัวแบตเตอรี่และต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ก็มีการเริ่มทดลอง และมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ในไม่ช้า ถือเป็นอีกกรณีศึกษาที่มีโอกาสและน่าสนใจ  โดยมีภาคเอกชนบางรายเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว 

          ล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทจอห์นนี่ เอ็นเนอร์ยี่ จะเป็นผู้วางระบบนี้แบบจ้างเหมาให้กับบริษัทสปอร์ต ออนไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยระบบนี้ในไทย ใช้เงินลงทุนกว่าหมื่นล้านบาท ติดตั้งกระจายไปใน 15 แห่งทั่วประเทศ และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาคืนทุนภายใน 3 ปี 

          โดยได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารต่างชาติ ที่เห็นศักยภาพของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า ราว  8,000 กิโลวัตต์  เพื่อจำหน่ายให้กับ กฟภ. 

          ด้านแนวทางการส่งเสริมโซล่าร์เซลล์ของไทยในปัจจุบัน   กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนปี 2551-2554 ให้ได้ 10.8% ของการใช้พลังงานทั้งหมด สำหรับแผนพัฒนาแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้กำหนดให้มีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ได้ 45 เมกะวัตต์ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการส่งเสริมอาทิ การให้การส่งเสริมการลงทุน การยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ภาวะโลกร้อน
ฮีตเวฟ ... คลื่นความร้อนที่ควรระวัง
เรียนรู้เรื่องโลกร้อน Global warming & Climate change
โลกร้อน ต้นเหตุเฮอร์ริเคนแรงขึ้น
ข้อปฎิบัติให้ปลอดภัยจากพิบัติภัยแผ่นดินไหว
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ภาวะโลกร้อน คืออะไร...
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน
บทความน่ารู้
ความรู้เรื่อง ดินถล่ม
ถ่านหิน…ถิ่นพลังงาน สานฝันแสงสว่างเมืองไทย
พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่ พลังงานไทย
นาโนเทค วิจัยโซลาร์เซลล์ จากแก้วมังกร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ความท้าทายของอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
พบเชื้อราตัวใหม่ ใช้ผลิตเอทานอล ทั้งเป็นหัวเชื้อปุ๋ย
พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานหมุนเวียนที่ไทยไม่ควรมองข้าม
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลดโลกร้อน
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
พลังลม สู้วิกฤติพลังงาน
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional