< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาเราสิคะ

“เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ” ป้องกัน...แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นกรมอนามัยชูแนวคิด...“เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ”ป้องกัน...แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น 

          ปัจจุบันค่านิยมการคบเพื่อนต่างเพศในสังคมวัยรุ่นของไทยเป็นไปอย่างอิสระเสรีมากขึ้น  โดยมองว่าการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักไม่ใช่เรื่องน่าละอาย ทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนเกิดปัญหาต่างๆตามมา ทั้งการตั้งท้องไม่พร้อม การทำแท้ง และการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมอนามัยเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาฯด้วย 3 ยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ”


          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึงข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคว่าปัจจุบันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นไทย กำลังจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งพบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง นักเรียนชั้น ม. 2, 5 และปวช.ปี 2 มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นและมีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ซึ่งผลจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนี่เองได้นำมาสู่การตั้งท้องไม่พร้อม จากข้อมูลปี 2555 พบว่ามีหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นจากปี 2543 วันละ 240 ราย เป็นวันละ 365 ราย และเป็นหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 15 ปีเพิ่มขึ้นจากปี 2543 วันละ 4 รายเป็นวันละ 10 ราย โดยพบว่าปี 2555 หญิงอายุ 15-19 ปีมีการคลอดเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จาก 50.1 เป็น 53.8 ในอัตราส่วนต่อหญิงกลุ่มวัยเดียวกันพันคน


          สาเหตุของการตั้งท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นไทย เป็นเพราะขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการร่วมเพศที่คิดว่าครั้งเดียวคงไม่ท้อง ไม่สวมถุงยางอนามัยเพราะรู้สึกว่าขัดขวางความรู้สึกทางเพศ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักปลอดภัยโดยไม่ป้องกัน นอกจากปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมแล้ว ยังส่งผลถึงการทำแท้ง รวมถึงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเช่นโรคเอดส์ ที่ขณะนี้ตัวเลขวัยรุ่นไทยติด “โรคร้าย” นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย


          ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและลดอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นั้น ดร.นพ.พรเทพบอกว่ากรมอนามัยได้จัดทำโครงการเครือข่ายวัยรุ่นอาสาวางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยมีความรู้ เกิดความตระหนักและใช้บริการวิธีคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นให้สามารถให้การปรึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษาได้ โครงการนี้เป็น 1  ใน 8 โครงการหลักที่กรมอนามัยจะมุ่งเน้นในปี2557 ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ” โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 


 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองและวัยรุ่น  ให้วัยรุ่นตัดสินใจชะลอการมีเพศสัมพันธ์ออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม และให้กลุ่มที่ตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ได้มีความรู้ในการป้องกันเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็ตาม ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเพศศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ ในการให้ความรู้ รวมทั้งการสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี  


 ยุทธศาสตร์ที่ 2. คือการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยจะสร้างระบบบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ บริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ บริการคุมกำเนิด เน้นต้องเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งกรมอนามัยจะร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  835 แห่ง จัด “คลินิกวัยรุ่น” ให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการได้ง่าย ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services) ทั้งบริการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การดูแลแม่วัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวมโดยจะเชื่อมโยงกับเครือข่าย รพ.สต. โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ สถานศึกษา สถานประกอบการและองค์กรเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้มีการทำงานที่เข้มแข็ง มีบริการเชิงรุก และมีระบบส่งต่อที่เหมาะสมในกรณีที่มีความจำเป็น 


 สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3. ดร.นพ.พรเทพบอกว่าคือระบบการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น เป็นบริการให้คำปรึกษาแบบมีทางเลือก ทั้งเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสมัยก่อนสังคมจะมองว่าการให้บริการแบบนี้เป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำแท้งมากขึ้น ปัญหานี้ถ้าภาครัฐไม่จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือก็เท่ากับผลักไสให้วัยรุ่นไปเสาะหาบริการด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานบริการที่ผิดกฎหมายนำไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยแล้ว ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามมามากมาย  แต่ถ้าวัยรุ่นได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ก็จะไม่เลือกยุติการตั้งครรภ์แต่มักจะเลือกการตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งต้องให้ความช่วยเหลือเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกับครอบครัว โอกาสในการศึกษาต่อ หรือโอกาสในการทำงานในอนาคต รวมทั้งการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ  ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด โดยเฉพาะวิธีคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสามารถคุมกำเนิดได้ 3-5 ปี เช่นยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย


          “นอกจากการดำเนินงานของกรมอนามัยดังที่กล่าวมา การมีครอบครัวที่อบอุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันวัยรุ่นจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้ ซึ่งพบว่าวัยรุ่นที่มีการพูดคุยเรื่องการคุมกำเนิดกับพ่อแม่ มีการใช้วิธีคุมกำเนิดมากกว่าผู้ที่ไม่เคยคุย  พ่อแม่/ผู้ปกครองจึงต้องมีเวลาพูดคุยกับลูกวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้นให้เกียรติ ยอมรับ รับฟัง และเข้าใจในในปัญหาของวัยรุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัว จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของวัยรุ่นไปด้วยดี” ดร.นพ.พรเทพกล่าวปิดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจาก 

 


ลงประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional