< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง

ข่าว และบทความ

ห้ามสามีข่มขืนภรรยา : สนช.ผ่านกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖
ห้ามสามีข่มขืนภรรยา :  สนช.ผ่านกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖  (มูลนิธิผู้หญิง)

ตามที่เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ ได้รณรงค์แก้ไขกฎหมาย อาญา มาตรา ๒๗๖ โดยเสนอให้ตัดคำว่า ซึ่งมิใช่ภริยาของตนเพื่อให้ ผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง เท่าเทียม โดยมีผู้ร่วมลงนามสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จำนวน  ๑๐,๓๓๙  คน  

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติ เห็น ชอบ ผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.....โดยให้ แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ แล้ว ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้รับการ คุ้มครอง เมื่อถูกสามีข่มขืนกระทำชำเรา  โดยมีรายละเอียดอื่น  ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก  จาก ผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของ ตน เป็นถ้อยความใหม่คือ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนั้น  ส่งผลให้ เกิดการคุ้มครองผู้ชายซึ่งถูกข่มขืนกระทำชำเราโดยผู้หญิงด้วย  ( แม้ว่าทั้ง ในสภาและนอกสภาจะยังมีวิวาทะที่ยังไม่จบสิ้นว่า ผู้หญิงสามารถข่มขืนผู้ชาย ได้หรือไม่ก็ตาม  ) และยังให้การคุ้มครองบุคคลจากข่มขืนกระทำชำเราโดยคนเพศ เดียวกันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติคำจำกัดความของ การข่มขืนกระทำชำเรา ไว้ในวรรคสอง ของกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ด้วย   โดยการกระทำที่เป็นการข่มขืนกระทำ ชำเรา หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะ เพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการ ใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ในกรณีที่เป็นการข่มขืนกระทำชำเราในคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่ กินด้วยกันฉันสามีภริยา ในวรรคสี่ ของมาตรา ๒๗๖ ได้บัญญัติว่า ศาลจะลงโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ ก็ได้   ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรส นั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้

มาตรา ๒๗๖ ( เดิม )

         ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยขู่เข็ญด้วย ประการใดใด โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน ได้ หรือโดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน หรือวัตถุ ระเบิดหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๗๖ ( แก้ไขใหม่ )

         ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น  โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  หรือโดยทำ ให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้ กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปาก ของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุ ระเบิดหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำ กับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทหรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่ สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่ กำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษ ก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่าย นั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้ผ่าน กฎหมายอาญามาตรา  ๒๗๗ เรื่อง การข่มขืนกระทำชำเราเด็กด้วย โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดี ได้แก่ 

๑) ขยายการคุ้มครองไปถึงกลุ่มเด็กชายที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำชำเรา

          ๒) มีการเปลี่ยนแปลงใน วรรคสี่ ของมาตรา ๒๗๗ ซึ่งเดิม หากชาย(ที่เป็น ผู้ใหญ่)กระทำชำเราเด็กหญิงอายุกว่า ๑๓ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๕  ปี และภายหลัง ศาลอนุญาตให้ชายและเด็กหญิงนั้นสมรสกัน ผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษ  หรือ หากผู้กระทำความผิดกำลังรับโทษอยู่   ให้ศาลปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้น ไป  จากประสบการณ์การทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กและผู้หญิงเห็นว่า กฎหมายข้างต้นเป็นช่องทางให้ผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอำนาจเงินเจรจาให้มีการ ยอมความ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษอาญาได้ และการแต่งงานในวัยเยาว์ยังเป็น การปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยกฎหมายใหม่ได้บัญญัติว่า บุคคลที่ กระทำชำเราเด็กอายุกว่า ๑๓ ปีแต่ยังไม่เกิน ๑๕  ปี และภายหลังศาลอนุญาตให้ สมรสกันนั้น  บุคคลที่มีสิทธิที่ไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับการปล่อยตัวขณะ กำลังรับโทษนั้น ต้องเป็นบุคคลอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เท่านั้น

๓) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าผิดหวังก็คือ ในวรรคแรกของ มาตรา ๒๗๗ ยังอนุญาต ให้ ผู้ใดข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ซึ่งเป็นภริยาหรือสามีของตนได้โดย ไม่มีความผิดตามกฎหมาย  และเป็นการลักลั่นกับกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ที่ได้ รับการแก้ไขไปแล้ว   

ตารางเปรียบเทียบ กฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๗ เดิม และที่ได้รับการแก้ไข 

มาตรา ๒๗๗ เดิม

มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยา ของตน  โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

ถ้าการกระทำผิดตามวรรคแรก เป็นการกระทำแก่เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสาม ปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น สี่พันบาท ถึงสี่หมื่นบาทหรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำตามวรรคแรกหรือวรรคสองได้กระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอัน เป็นการโทรมเด็กหญิง และเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระทำโดยมีหรือใช้ อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรก ถ้าเป็นการกระทำชายกระทำต่อเด็กหญิงอายุ กว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาต ให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน  ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ  ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสใน ระหว่างที่กระทำความผิดกำลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระทำ ความผิดนั้นไป

มาตรา ๒๗๗ แก้ไขใหม่

มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือ สามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้ กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปาก ของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาท ถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอัน เป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน และเด็กนั้นไม่ ยินยอม หรือได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ อาวุธ  ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบ แปดปีกระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็ก นั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผู้กระทำผิดไม่ต้อง รับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่กระทำความผิดกำลังรับโทษในความผิด นั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระทำความผิดนั้นไป

แม้ว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ และมาตรา ๒๗๗  จะเป็นประตูที่ เปิดกว้างให้บุคคลทุกเพศ วัย ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง เมื่อตกเป็นผู้ เสียหายจากการข่มขืนก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่รัฐควรเร่งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน ควบคู่กันไป คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพและมีความละเอียดอ่อนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชาย 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

มูลนิธิผู้หญิง

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
แนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ ในคดีข่มขืน
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional