< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง

ข่าว และบทความ

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการทำงานเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศ

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมทบทวนฐานคิดและวิธีการทำงานเรื่องความ เสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศ รุ่นที่ 1 (มูลนิธิผู้หญิง)

         
โครงการสุขภาวะผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง ขอ เชิญเพื่อนๆ คนทำงานผู้หญิงสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฐานคิด และวิธีการทำงานเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศ รุ่นที่

         
โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากร และสังคม และ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการทบทวนฐานคิดและวิธีการทำงานเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรม ทางเพศ รุ่นที่ 1   โดยการสนับสนุนจาก โครงการสุขภาวะผู้หญิง มูลนิธิ ผู้หญิง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         
ในช่วงเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมา พบว่าองค์กรและนักพัฒนาที่ร่วมอยู่ในขบวนการ เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศในสังคม ไทย มีจุดยืนด้านฐานคิดและมุมมองเรื่องผู้หญิง เพศภาวะ และเพศวิถีที่แตก ต่างหลากหลาย  ส่งผลถึงการกำหนดเป้าหมาย และยุทธวิธีที่ใช้เป็นจุดเน้นในการ ทำงานที่แตกต่างกันออกไป และเกิดการทำงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น บางองค์กรอาจ เน้นการผลักดันนโยบายรัฐ การแก้ไขกฎหมายหรือออกกฎหมาย การส่งเสริมให้ ผู้หญิงเข้าสู่เวทีการเมือง บางองค์กรอาจให้ความสำคัญกับการให้บริการ สาธารณะ การส่งเสริมอาชีพหรือโอกาสทางเศรษฐกิจ การสงเคราะห์ให้ความช่วย เหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้หญิงกลุ่มเฉพาะ ผู้หญิงที่ประสบปัญหา หรือผู้หญิงที่ อยู่ในภาวะยากลำบาก และบางองค์กรอาจเน้นงานการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้ม แข็งแก่ผู้หญิงผ่านวิธีการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเข้าใจเรื่อง ความแตกต่างหญิงชาย และอาจมีบางองค์กรที่ทำงานหลายอย่างที่กล่าวมาไป พร้อมๆ กัน

         
นอกจากนี้ การทำงานประเด็นผู้หญิงและงานเพื่อสร้างความเสมอภาคและความ ยุติธรรมทางเพศที่ผ่านมา ได้นำมาซึ่งคำถามที่ท้าทายหลายข้อ เช่น อะไรคือ เนื้อหาและเป้าหมายที่แท้จริงของแนวคิดในหมู่คนทำงานด้านนี้ การทำงานเพื่อ ผู้หญิงคือการทำตามแนวคิดสตรีนิยมทั้งหมดใช่หรือไม่ รวมทั้งคำถามที่ท้าทายอย่างยิ่งว่า การทำงานตามแนวทางสตรีนิยมมีความละเอียดอ่อนต่อความ เหลื่อมล้ำเชิงอำนาจด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและ เพศชาย อาทิ ความแตกต่างทางชนชั้น หรือสถานะทางสังคมของผู้หญิงกลุ่ม ต่าง ๆ หรืออำนาจที่ไม่เท่าเทียมอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตทางเพศที่แตก ต่าง หรือไม่ อย่างไร

         
ที่ผ่านมาเราพบว่า บุคลากรและองค์กรที่ทำงานประเด็นผู้หญิง ตลอดจนองค์กรที่ ทำงานผลักดันสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศ ทั้งที่อยู่ในภาครัฐและ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน มีแนวโน้มที่จะถูกผูกรัดด้วยภารกิจจำนวนมากของ องค์กร และถึงแม้องค์กรต่าง ๆ จะมีความร่วมมือกันในลักษณะเครือข่ายอยู่บ้าง แล้ว โดยเฉพาะการร่วมมือเฉพาะกิจเพื่อผลักดันประเด็นร่วมบางเรื่องให้สำเร็จ ลุล่วง 

         
แต่เราพบว่าคนทำงานมักขาดโอกาสที่จะได้มาทบทวนตัวเอง ตลอดจนทบทวนผลสะเทือน จากการทำงานที่ผ่านมา อีกทั้งที่ผ่านมาเรามักขาดโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียน รู้จากประสบการณ์ของกันและกัน ไม่มีโอกาสรับฟังวิธีคิด ฐานคิด มุมมอง ความ เชื่อ ความรู้สึกของกันและกันอย่างลึกซึ้งจริงจังนัก 

         
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฐานคิดและวิธีการทำงานเรื่องความเสมอภาคและ ความยุติธรรมทางเพศ นี้ มุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานในประเด็น ผู้หญิง และงานขับเคลื่อนสร้างความเสมอภาคและยุติธรรมทางเพศจากกลุ่มหรือ องค์กรต่าง  ๆ ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชาวบ้าน หรือหน่วยงานภาครัฐ ได้ มีทั้งเวลาและพื้นที่สำหรับการหยุดคิดทบทวน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีการทำงาน และวิถีชีวิตในฐานะนักกิจกรรมหรือผู้ปฏิบัติ งาน รวมทั้งพยายามหาคำตอบต่อคำถามที่ท้าทายต่าง ๆ ร่วมกัน

         
การอบรมนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีความหลากหลายทั้งด้านวิธีคิด วิธี การทำงาน ประเด็นปัญหาที่สนใจ พื้นที่การทำ งาน วัย ประสบการณ์ ตำแหน่ง ชาติพันธุ์ เพศ และ เพศวิถี ทั้งนี้เพื่อเอื้อ ให้เกิดการสนทนาและเรียนรู้ซึ่งกันและกันข้ามเส้นแบ่งแห่งความแตกต่าง

เนื้อหาการอบรม..

          • ใช้การวิเคราะห์เรื่องอำนาจแนวสตรีนิยมเพื่อสร้างความเป็น ธรรม ( feminist anti-oppression analysis) เพื่อทำความเข้าใจและเห็นความ เชื่อมโยงระหว่างอำนาจและความไม่ยุติธรรมทางเพศ รวมทั้งความไม่ยุติธรรมด้าน อื่น ๆ ที่ผู้หญิงต้องเผชิญอยู่ในสังคม และใช้แนวการวิเคราะห์นี้เป็นฐาน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องความรุนแรงทางเพศในระดับโครงสร้าง สังคม (gender -based structural violence) รวมทั้งการท้าทายและเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการใช้อำนาจแบบชายเป็นใหญ่ในการเงื่อนไขต่างๆ เช่น ภายใน องค์กร ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างองค์กร และกับกลุ่มเป้าหมายของการทำ งาน   
         
แนวคิดวัฒนธรรมอำนาจครอบงำและวัฒนธรรมอำนาจร่ว
         
ทำความเข้าใจระบบเพศภาวะ(gender systems)  เพศวิถี บรรทัดฐานรักต่างเพศ และ รสนิยมทางเพศที่ส่งผลต่อความเข้าใจและวิธีการทำงานเพื่อสร้างความยุติธรรม และความเสมอภาคทางเพศ และการรู้จักตนเองของคนทำงานในเรื่องเหล่านี้
         
อำนาจและอภิสิทธิ์
         
แนวคิดความเป็นกระแสหลักและความเป็นชายขอบ
         
การทำความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับประเด็นเรื่อง อำนาจ การกดขี่ และการมีอภิสิทธิ์ในสังคม และในขบวนการทำงานเพื่อเปลี่ยน แปลงสังคม
         
การหาจุดร่วมของรูปแบบการทำงานแบบสังคมสงเคราะห์และรูปแบบการทำงานเพื่อ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับรากเหง้าของปัญหา
         
การพัฒนาจิตวิญญาณและการฟื้นฟูอำนาจภายใน การสร้างความมั่นใจและความเข้ม แข็งของคนทำงานเพื่อเป็นฐานสำหรับการทำงานที่ยั่งยืน มีความสุข และเพื่อการ เติบโตเปลี่ยนแปลงตนเองของคนทำงาน ด้วยการมาทบทวนการใช้ชีวิตนักกิจกรรม สังคมที่สมดุลและมั่นคง

วิธีการอบรม..

          ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อการเปลี่ยน แปลง (Experiential learning for change) เป็นวิธีการที่ใช้ประสบการณ์ชีวิต จริงและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่กระบวนกร จัดขึ้น มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจและสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยว กับการทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมทางเพศ การอบรมแนวนี้มาจาก ฐานความเชื่อที่ว่าผู้ร่วมอบรมสามารถค้นพบปัญญาและเปลี่ยนแปลงตนเองได้จาก การพิจารณาทบทวนประสบการณ์ชีวิตตนเองและเรียนรู้จากชีวิตผู้อื่น ส่วน ข้อมูล ทฤษฎี และแนวคิดที่นำมาจากข้างนอกเป็นเพียงแนวทางในการทบทวนเพื่อทำ ความเข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคมเท่านั้น

         
ใช้วิธีการสร้างกัลยาณมิตร ผ่านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบชุมชนของผู้ร่วม อบรม  เน้นการรับฟังเรื่องราวของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เป็นการแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตที่มีความหมายกว้างกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด เห็น โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งปันความรู้สึก เพราะเราเชื่อว่าคนเรา จะเข้าใจตนเองและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้นหากได้สัมผัสกับความ รู้สึกของตนเอง 

         
ได้รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และได้รับการเกื้อกูลให้ทำงานด้านนี้จาก กัลยาณมิตรและบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและไว้วางใจกัน

         
ใช้กระบวนการรื้อฟื้นและพัฒนาจิตวิญญาณ เพราะเราเห็นว่าคนทำงานเพื่อสังคมใน ปัจจุบันทำงานหนัก ไม่มีเวลาดูแลร่างกาย จิตใจ และขาดโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณ ของตนเอง เป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย ความท้อแท้ การยึดติดกับงาน ความขัด แย้ง ตลอดจนการขาดทิศทางที่จะไปข้างหน้า เราจึงเน้นให้การทำงานเพื่อสังคม กับการใช้ชีวิตส่วนตัวเกิดความสมดุลและไม่แยกส่วนจากกัน กระบวนอบรมนี้ผนวก เรื่องการดูแลกาย จิตใจ อารมณ์และการฝึกฝนพัฒนาทางทางจิตวิญญาณ โดยผู้เข้า ร่วมการอบรมจะได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีการฝึกโยคะและการฝึกสติรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้งการออกกำลังกายรูปแบบอื่นๆ ตามความสนใจ การได้อยู่กับธรรมชาติ และการใช้ชีวิตที่ช้าลงและเรียบง่าย

ทีมกระบวนการ..

          อวยพร เขื่อนแก้วจากโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม  มี ประสบการณ์ในการทำงานอบรมรูปแบบนี้สำหรับกลุ่มคนทำงานสังคมหลากหลายในประเทศ ไทย ภูมิภาคเอเชียและนักกิจกรรมสตรีจากประเทศตะวันตก รวมทั้งได้ฝึก สอนกระบวนกรที่สนใจการอบรมแนวนี้มากว่าสิบปี  ได้รับการฝึกฝนจากสถาบัน การอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศสหรัฐอเมริกาและจากอาจารย์หลายท่านที่ทำ งานด้านสตรีนิยม สันติวิธีและการพัฒนาจิตวิญญาณ  ได้พัฒนาแนวคิดเหล่านี้ เข้าด้วยกันและเป็นรูปแบบที่สอนประจำในหลักสูตรอบรมและวิธีการทำงานของ โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

         
สุชาดา ทวีสิทธิ์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สอน หนังสือ เป็นวิทยากร นักประเมินผลแนวเสริมพลังคนทำงาน และทำงานพัฒนาเกี่ยว กับผู้หญิงในบริบทต่างๆ  รวมทั้งทำงานวิจัยและงานปฏิบัติการในประเด็นเพศ ภาวะและเพศวิถี ที่เชื่อมโยงกับประเด็นเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ ในกลุ่ม เยาวชน ผู้หญิงอยู่กับเชื้อเอชไอวี  แรงงานข้ามชาติ ตลอดจนทำวิจัยเรื่อง สิทธิความเป็นพลเมืองของคน

ไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ..

          วราภรณ์ แช่มสนิท จากศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล มีพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสตรีศึกษา สนใจและทำงานวิจัยในประเด็นเพศ ภาวะและเพศวิถีที่เชื่อมโยงกับศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน เคยทำงานเป็น นักเขียนสารคดีและเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง

         
นัยนา ประไพวงศ์ ครูสอนโยคะที่ฝึกฝนศาสตร์นี้ร่วมกับการทำสมาธิอย่างต่อ เนื่อง มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนเรื่องเพศวิถีและการพัฒนา แบบยั่งยืน ภายหลังหันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายและทำงานสังคมผ่านการสอน โยคะ สมาธิและการจัดอบรมร่วมกับผู้ที่เคยผ่านการอบรมกระบวนกรของโครงการฯ

         
สถานที่จัดอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

         
สภาพแวดล้อมของศูนย์ฝึกอบรมโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความ ยุติธรรม เป็นหมู่บ้านกึ่งชนบท ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ทดลองใช้ชีวิตอย่าง เรียบง่าย ได้พักผ่อนกายใจกับความงามของธรรมชาติ  และสามารถเดินเล่นหรือขี่ จักรยานเพื่อชมสภาพชนบท ทุ่งนาและภูเขา หรือเดินฝึกสติผ่านทุ่งนาจากที่คั่น ระหว่างห้องพักและห้องเรียนในเวลาเช้าและเย็น  ศูนย์ฝึกอบรมมีวัดดินที่ สร้างขึ้นเองเพื่อใช้ในการสวดมนต์และภาวนา บ้านพักมีทั้งส่วนที่เป็นบ้าน ดิน พักได้ห้องละ 2-3 คน และบ้านอิฐที่เป็นหอพักรวม ศูนย์ฯ ให้บริการอาหาร แบบพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ ปลอดจากสารพิษ และไม่รับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ดูราย ละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.womenforpeaceandjustice.org/

ระยะเวลาการอบรม.. แต่ละรุ่น แบ่งเป็นสองช่วง คือ 

         
ช่วงแรก ระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2553 
         
ผู้เข้าร่วมเดินทางถึงศูนย์ฝึกอบรม เย็นวันที่ 8 หรือ เช้าวัน ที่ 9 มีนาคม 2553
          ช่วงที่สอง ระยะเวลา
3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 
         
ผู้เข้าร่วมเดินทางถึงศูนย์ฝึกอบรม เย็นวันที่ 17 หรือ เช้าวัน ที่ 18 สิงหาคม 2553

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการอบรมแบบต่อเนื่องที่เน้นการเรียนรู้และการ เปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจึงต้องสามารถอยู่ร่วม กิจกรรมได้ครบทั้ง 7 วัน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงที่สอง เป็นเวลา 3 วันได้ด้วย

การสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรม..

          การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ตลอดจนค่าที่พักและอาหารของผู้ เข้าร่วมการอบรม จากโครงการสุขภาวะผู้หญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ โดยมีงบประมาณที่จะรองรับผู้เข้าร่วมการอบรมได้จำนวน ประมาณ 20 คน ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ แนบ และส่งกลับมายังที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด หากมีผู้ สมัครเกินจำนวนที่กำหนดไว้ คณะผู้จัดจะทำการคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนที่ กำหนด และจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก ในรุ่นนี้ จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมในการอบรมรุ่นถัดไป

         
ติดต่อสอบถาม เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมที่  โครงการสุขภาวะผู้หญิง โทรศัพท์   02 433 5149  โทรสาร  02 434 6774

 

 


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจาก

 

มูลนิธิผู้หญิง

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

 

 

 

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
แนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ ในคดีข่มขืน
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional