< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง

ข่าว และบทความ

สธ.ขยายเครือข่ายรร.-รพ.แก้ไขปัญหาหลักนักเรียน “เกม-เพศ-ความรุนแรง-ยาเสพติด” ทุกอำเภอทั่วไทย


สธ.ขยายเครือข่ายรร.-รพ.แก้ไขปัญหาหลักนักเรียน 
“เกม-เพศ-ความรุนแรง-ยาเสพติด” ทุกอำเภอทั่วไทย

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศผลักดันขยายโครงการแก้ไข 4 ปัญหาหลักของนักเรียนวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คือ เกม-เพศ-ความรุนแรง-ยาเสพติด ร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ มีศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพในโรงพยาบาลชุมชน และสร้างนักจิตวิทยาโรงเรียน ดูแลสุขภาพใจเบื้องต้น มั่นใจจะเป็นที่พึ่ง หาทางออกให้นักเรียนที่มีปัญหาอย่างทันการ คาดขณะนี้มีนักเรียนราว 2 ล้านคน มีปัญหาทางพฤติกรรมอารมณ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไข

         นายสรวงศ์  เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสัมมนาสรุปโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนใน พื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2553 เป็นที่มาของการจับคู่ดำเนินการใน รูปแบบของ “1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน” เพื่อนำไปขยายผลดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ

          นายสรวงศ์กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าขณะนี้ผลกระทบจากปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัวที่มีความขัดแย้ง  ส่งผลต่อการเรียนของเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจ  พบว่าเด็กนักเรียนไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประมาณ 1 ใน 5  หรือประมาณ  2 ล้านคน จากจำนวนเด็กที่มีทั้งหมดประมาณ 10 ล้านคน มีปัญหาทางพฤตกรรมอารมณ์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ อีกทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต่างฝากความหวังไว้กับครูและระบบการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาลูกหลานของตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ         

          “ปัญหาหลักที่พบในนักเรียนและวัยรุ่นไทยสมัยนี้ 4 เรื่องหลักได้แก่ การเล่นเกม การใช้สารเสพติดการใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทแก้ปัญหาคับข้องใจ และเรื่องเพศ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและเกิดการตั้งครรภ์ขณะนี้ยังเรียน” จึงต้องเร่งแก้ไข ป้องกัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโต อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตนายสรวงศ์กล่าว

           นายสรวงศ์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการจึงดำเนินโครงการร่วมกันมาเป็นเวลากว่า3 ปีในโรงเรียน 24 แห่งใน 6 จังหวัดได้แก่ พะเยา ร้อยเอ็ด สระแก้ว สมุทรปราการ นครศรีธรรมราชและกทม. โดยพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 5 เรื่องหลักเป็นผลสำเร็จได้แก่ 1)ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง

          ระดับประถมและมัธยม 2) การสร้างเครือข่ายการดูแล 3) การพัฒนาระบบการแนะแนว 4) การศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียน และ 5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พบว่าประสบความสำเร็จเห็นภาพการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน จึงเห็นว่าเป็นนโยบายสำคัญประกาศผลักดันเป็นนโยบายดำเนินการทั่วประเทศในโครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน โดยจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) แก่นักเรียน ในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป เชื่อมดูแลกับโรงเรียนประจำอำเภอ  และสร้าง “นักจิตวิทยาโรงเรียน” ร่วมดูแลสุขภาพใจในเบื้องต้น คลายร้อนเป็นเย็นฟังปัญหานักเรียนให้มาก พูดคุยด้วยเหตุผลและให้ความเมตตานักเรียน โดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอภายในปี 2557         

          ทางด้านนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหานักเรียนดังกล่าว  ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมท์ สถาบันราชานุกูล และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         นายแพทย์อิทธิพล กล่าวต่อว่า  จากการติดตามผลโครงการพบว่า นวตกรรมใหม่จากโครงการนี้ คือการมี “นักจิตวิทยาโรงเรียน” เป็นตัวเชื่อมต่อการดูแลระหว่างโรงเรียน กับโรงพยาบาล  สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  และพบว่า ครูให้ความสำคัญต่อปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในเรื่อง การไม่อยู่ในกฎระเบียบ ปัญหาครอบครัวและความเครียดมากที่สุด  ส่วนกิจกรรมด้านส่งเสริมป้องปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่คือ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต และสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าตนเอง  ส่วนกิจกรรมด้านการบำบัดเด็กที่มีปัญหา ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัญหา พฤติกรรม การเรียน และอารมณ์ โดยพบว่า รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างสองสายงาน ที่มีเป้าหมายเดียวกันที่เด็กเช่นนี้ ส่งผลให้แนวโน้มปัญหาสุขภาพนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการลดลง  จึงมั่นใจว่าระบบนี้จะช่วยเติมเต็มระบบการดูแลนักเรียน ต่อเนื่องระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลเด็กไม่รู้สึกว่าถูกสังคมโดดเดี่ยว หรือปล่อยให้เผชิญและแก้ไขปัญหาตามลำพังอีกต่อไป โดยกรมสุขภาพจิตจะเร่งขยายการอบรมด้านการดูแลสุขภาพจิตให้เครือข่ายต่างๆทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาครัฐ  โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์การพัฒนารวมถึง สนับสนุนการทำงานของเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และกทม.

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ลงประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
แนวทางปฏิบัติทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ ในคดีข่มขืน
หน่วยงานที่ยินดีให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ปรึกษา และขอคำแนะนำ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional