< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

ข่าว และบทความ

ความสุขและทุกข์ของคนทำงาน

 

 

ความสุขและทุกข์ของคนทำงาน (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

โดย : สิริกร เค้าภูไทย 

          แม้อัตราการวางงานจะเริ่มลดลงและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังจะดีขึ้น แต่สภาวะทางการเมืองที่ขัดแย้ง รวมทั้งราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ นั้น นอกจากจะส่งกระทบต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานทั้งหลายด้วย 

          มรสุมที่กลุ่มคนในวัยทำงานกำลังประสบกันอยู่ในวันนี้ ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นราคาสินค้าต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับค่าจ้างที่แท้จริง ตลอดจนความไม่มั่นคงในอาชีพและการมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ปัญหาทั้งมวลนี้กำลังบั่นทอนสภาพจิตใจของคนในวัยแรงงาน โดยมีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขและทุกข์ของกลุ่มแรงงานดังนี้

อัตราการฆ่าตัวตาย

          ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นตัวสะท้อนที่ทำให้เห็นถึงการมีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยทำงาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-59 ปี 

            1. ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายสูง 

          ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาการฆ่าตัวตายของประชากรในกลุ่มคนวัยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548-2553 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นกับกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มคนในวัยทำงานอายุระหว่าง 15-59 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด 7.1 ต่อแสนประชากร สาเหตุของการฆ่าตัวตาย คือ ความเครียด รองลงมา คือ โรคซึมเศร้า ติดยาเสพติด และการเจ็บป่วยทางกาย 

          ทั้งนี้ในจำนวนกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 25-59 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 4.6 ต่อแสนประชากร มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.2 ต่อแสนประชากร ซึ่งสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ผิดหวังในเรื่องความรัก ประสบกับปัญหาการเล่าเรียน และปัญหาทางด้านครอบครัว (ดังตารางที่ 1)

            2. สัดส่วนของเพศในกลุ่มวัยแรงงานที่มีการฆ่าตัวตายสูง 

          นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 4 เท่าตัวของการฆ่าตัวตายของทุกปี โดยข้อมูลล่าสุดของอัตราการฆ่าตัวตายในเพศชาย คือ ร้อยละ 77.1 ส่วนอัตราการฆ่าตัวตายในเพศหญิงอยู่ที่ ร้อยละ 22.4 (ดังภาพที่ 1))

การประกอบอาชีพและมิติของความสุข

          สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคะแนนสุขภาพจิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,000 ครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของสังคมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม และสุขภาพจิตของคนไทย พบว่า อาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มอาชีพที่มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่น เพราะมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีคะแนนสุขภาพจิตสูงสุดอยู่ที่ 33.8 จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน รองลงมาคือ นักเรียน (32.6 คะแนน) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (32.2 คะแนน) และเกษตรกร (32.1) ส่วนอาชีพที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพ คือ อาชีพรับจ้างรายวัน เพราะเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน (ดังภาพที่ 2) 9

          นักวิชาการส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายนั้นเป็นความสูญเสียทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหันมาให้การอบรมส่งเสริมความรู้ พร้อมกับสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีความยากลำบากและไม่มีความมั่นคงในชีวิต อย่างเช่น กลุ่มแรงงานรับจ้างรายวัน


ขอขอบคุณข้อมูล และภาพประกอบจากวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional