< ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่ >
icare
ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้
  ลดโลกร้อน คุณก็ทำได้    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง
  ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง    

เตือนภัย ใกล้ตัว
  เตือนภัย ใกล้ตัว   

ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง
  ภัยข่มขืน ต้องรู้ทัน เพื่อป้องกันตัวเอง    

ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย
  ท้องไม่พร้อม กับทางออกของสังคมไทย   

คนหาย เด็กหาย
  คนหาย เด็กหาย   

บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล
  บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ทางสร้างกุศล    

ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค
  ความพิการ ไม่ใช่อุปสรรค   

เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท
  เอดส์ ป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท   

ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่
  ทุกข์ใจ มีปัญหา โทรปรึกษาที่นี่    

ไม่คิดสั้น ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

บทความให้กำลังใจ

กำลังใจ...พลังที่สร้างได้

 

 

กำลังใจ...พลังที่สร้างได้ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

โดย วนิดา ชุลิกาวิทย์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          สุขภาพใจ

         
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนเราต้องเผชิญกับ ความเครียด ความกดดันนานัปการ คนส่วนใหญ่ต้องทำงานแข่งกับเวลา ชีวิตเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรง แต่การแข่งขันมิได้นำมาซึ่งชัยชนะเสมอไป ความอิจฉาริษยาไม่เคยทำให้สังคมเกิดความสงบสุขได้เลย และสมัยนี้คนส่วนใหญ่มุ่งแต่พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้ในด้านวิชาการเพื่อก้าวให้ทันโลก ทันเทคโนโลยี เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรหรือสถาบัน ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ แต่ลืมพัฒนาจิตใจ ลืมแม้แต่การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง แล้วการพัฒนาดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร ดังนั้นท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ ผู้ที่แข็งแกร่งหรือผู้ที่รู้เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตเท่านั้น ที่สามารถเอาตัวรอดประสบความสำเร็จในสังคมที่มีแต่การแข่งขันได้อย่างเป็นสุข

         
เรื่อง กำลังใจ...พลังที่สร้างได้นี้ เป็นบทความแนวสังคมจิตวิทยาไม่เน้นวิชาการ บทความนี้ได้รวบรวมเรียบเรียงข้อคิดดี ๆ จากหนังสือของนักเขียนทั้งภายในและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญหรือประโยชน์ของการให้กำลังใจต่อตนเองและคน รอบข้าง เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมส่วนรวมได้อยู่กันอย่างสงบสุขตลอดไป

         
สาเหตุ ที่ทำให้คนในสังคมหมดกำลังใจ เช่น

         
* ความเครียด การที่คนมีความเครียดมากเป็นเวลายาวนาน โดยไม่ได้รับการเยียวยา อาจเกิดความหวาดระแวง กำลังใจถดถอยลงไปเรื่อย ๆ และบางรายอาจถึงขั้นเป็นโรคจิต โรคประสาทได้
         
* ความสามารถต่ำ คนประเภทนี้เมื่อประสบความล้มเหลวบ่อย ๆ จะหมดกำลังใจลงไปทุกที สร้างความขมขื่นและเกิดความทุกข์ได้
         
*ความสามารถปกติ แต่ชอบคิดว่าตัวเองมีความสามารถต่ำ ทำให้หมดกำลังใจได้ พวกนี้มักมองโลกในแง่ร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องลำบากไปหมด ฉะนั้นคงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยาก และคนประเภทนี้มักมีปมด้อย ชอบตั้งความหวังไว้สูง เมื่อก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายในบางครั้งอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง ชีวิตมีแต่ความกดดัน วิ่งไล่ไขว่คว้าความสำเร็จอยู่ตลอดเวลา และบางคนยังขาดความหวังในชีวิต เป็นคนชอบตำหนิติเตียนหรือลงโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยให้กำลังใจหรือรางวัลแก่ตนเองเลย รอแต่รับคำชมเชยจากผู้อื่น คนประเภทนี้มักขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่

         
ดังนั้นพวกเราควรเรียนรู้วิธีสร้างกำลังใจ ซึ่งมีหลายวิธีการ ได้แก่ การเรียนรู้วิธีรักษาสุขภาพกายและใจให้สมบูรณ์ รู้วิธีฝึกคิดดีกับตนเอง มองโลกอย่างไรให้มีความสุขและสามารถรับมือกับปัญหาได้ รู้วิธีกำหนดจุดมุ่งหมายของชีวิต ฝึกตนเองให้เป็นคนรักษาคำมั่นสัญญามีสัจจะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองและรู้วิธีพัฒนาความคิดในทางสร้างสรรค์ ฝึกตนเองให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนใจเย็น ฝึกให้เป็นคนมุมานะอดทน และสุดท้ายหมั่นสร้างระเบียบแบบแผนสำหรับตนเอง ดังนี้

         
* การรู้วิธีรักษา สุขภาพกายและใจให้สมบูรณ์ มนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ จำต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี หากสุขภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดบกพร่อง อาจเป็นสาเหตุให้ขาดกำลังใจได้ ฉะนั้นการรักษาสุขภาพให้ดี จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตน เป็นการสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต
         
* การฝึกคิดดีกับตน เอง ผู้ที่ก้าวสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องผ่านอุปสรรคและความทุกข์มาทุกคน บางคนผ่านมาก บางคนผ่านน้อย เดล คาร์เนกี ได้เขียนหนังสือชื่อ วิธีชนะ ทุกข์และสร้างสุข โดยได้แนะวิธีแก้ความ ความทุกข์ไว้ดังนี้คือ ให้เขียนหรือพิมพ์เรื่องที่เราวิตกกังวล กลัว หรือมีความทุกข์ต่าง ๆ ลงในกระดาษ แล้วหาสาเหตุ หาว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไร เลือกวิธีที่ดีที่สุด แล้วลงมือแก้ไขทันที หากแก้แล้วไม่ได้ ก็จำเป็นต้องยอมรับโดยดุษฎี อย่าอยู่ว่าง จงทำตนให้มีภาระอยู่เสมอ และให้คิดแต่เพียงปัจจุบัน นอกจากอดีตบางเรื่องสมควรจดจำเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนเรา แต่บางเรื่องไม่ควรจดจำ ( ยิ่งอตีดที่เลวร้ายด้วยแล้ว ) สดท้ายให้ลืมความทุกข์ของตนเองด้วยการทำให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งวิธีการของ เดล คาร์เนกี ที่กล่าวข้างต้นนี้คล้ายอริยสัจจ์ 4 หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สอนให้พ้นทุกข์ กล่าวคือ ยอมรับว่าทุกข์นั้นมีจริง ทุกสิ่งในโลกไม่มีอะไรแน่นอน มีเกิด มีดับ วันนี้สุข พรุ่งนี้ทุกข์ ทุกสิ่งในโลกล้วนสมมุติขึ้นทั้งนั้น อย่าถือว่านั่นเป็นตัวเรา เป็นของเรา ให้เดินสายกลาง ไม่มากไม่น้อยเกินไป ให้ประพฤติธรรม รักษาศีลมีใจเป็นกุศล ทำสมาธิและอบรมปัญญาให้มีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิต
         
* การมองโลกอย่างไร ให้มีความสุขเพื่อสามารถรับกับปัญหาได้ คือ สร้างนิสัยให้เป็นคนมีความสุขอยู่เสมอ ผู้รอดพ้นจากเคราะห์กรรมได้ ย่อมเป็นคนรักชีวิต แม้กำลังเดือดร้อนก็สามารถผ่านชีวิตได้อย่างสงบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงได้ เมื่อพบความทุกข์อย่างหนักก็จงยอมรับมือกับมันให้ได้ ไม่ใช่ยอมรับอย่างยอมจำนน แต่จงยอมรับด้วยความปรารถนาที่จะได้รับประโยชน์จากมัน หัดเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม คนที่ขลาดกลัวเมื่อพบเหตุร้ายมักตีโพยตีพาย คิดในทางลบ คิดแต่สิ่งเลวร้ายคอขาดบาดตาย แต่ถ้าเป็นคนกล้าหาญ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ มักจะคิดเสมอว่าฉันจะต้องทำอะไรตั้งแต่นี้ต่อไป และสุดท้ายจงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เฟรเดริก บั้กเนอร์ ได้เขียนหนังสือ ชื่อ ความมืดอันหิวโหยตอนหนึ่งของหนังสือว่า ไม่มีใครสามารถทำให้ชีวิตในอดีตกลับคืนมาใหม่ได้ รวมทั้งไม่มีใครหยั่งรู้ชีวิตในอนาคต ได้เช่นกัน เฉพาะเวลาปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นของเราและมันก็อยู่กับเราไม่นาน หากจากเราไปแล้วก็จะเป็นการสายเกินแก้
         
* ฝึกตนเองให้เป็น คนรักษาคำมั่นสัญญามีสัจจะ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ทำธุรกิจการงานใด ๆ ขอได้โปรดระลึกไว้เสมอว่า ก่อนรับปากหรือให้สัญญากับใคร ต้องมั่นใจว่าท่านสามารถกระทำได้จริง และจงถือสัญญาคือสัจจะที่ต้องรักษาไว้ให้จงได้ เพราะการที่คนเขาจะเชื่อถือ ศรัทธา รักใคร่และอยากร่วมงานกับเราหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่ที่คำพูด และการกระทำตามคำมั่นสัญญา เป็นตัวตัดสินว่าเราสมควรแก่การยกย่องเชื่อถือเพียงไร และมีเกียรติแค่ไหน
         
* มีความเชื่อมั่น ในตัวเองและรู้วิธีพัฒนาความคิดในทางสร้างสรรค์ มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจผิด นึกเอาเองว่าความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในกลุ่มคนที่ฉลาดปราดเปรื่องจริง ๆ หรือในกลุ่มคนที่มีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวกร ศิลปิน และนักประพันธ์ แล้วเหมาว่าตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะไม่ฉลาดล้ำลึก และก็ไม่ใช่คนอยู่ในอาชีพดังกล่าว ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ไม่ว่าเป็นใคร อาชีพใดก็ตาม ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ทุกคน มีมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเอง ความทรงจำ ประสบการณ์ และการฝึกฝน ดังนั้นวิธีสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ก่อนอื่นต้องเชื่อว่าตนเองสามารถทำได้ ต้องขจัดความคิดหรือคำพูดในแง่ลบออกเสีย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เปิดใจให้กว้าง มองทุกอย่างด้วยใจเป็นกลาง รักความก้าวหน้าเป็นนิจ วิจารณ์และตรวจสอบวิธีทำงานของตัวเองอยู่เสมอว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง และรีบแก้ไข หมั่นเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จำเจบ้าง ฝึกนิสัยให้ชอบแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งหมั่นเสนอตัวเข้าช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น วิธีนี้เป็นการปลูกความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ตนเองเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีโอกาสช่วยผู้อื่นไปในตัวด้วย นอกจากนี้การหาเครื่องกระตุ้น ยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่นคบคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ อ่านหนังสือ ฯลฯ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์เอกของโลกได้กล่าวไว้ว่า จินตนาการ มีความสำคัญมากกว่าความรู้ และต้องไม่ลืม คุณสมบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวของเราเอง ควรยอมรับว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่า ไม่ควรเทิดทูนผู้อื่นอย่างสูงส่งเกินความจำเป็น หมั่นสร้างจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับอุปสรรค ควรแสวงหาความรู้รอบตัว เพราะความรู้ทำให้องอาจ อย่าคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นในรูปแบบการทำลายความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะการเปรียบเทียบแบบนี้ก่อให้เกิดความกลัว ความอิจฉาริษยา แต่ควรคิดเปรียบเทียบเพื่อชื่นชม สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดี และสุดท้ายการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ต้องอย่าอ่อนแอ จงสู้ต่อไป ลดปมด้อยหรือแก้ไขให้น้อยลง และเอาชนะอุปสรรคหรือคนที่คิดร้ายต่อเราด้วยการให้ความรัก ความเอื้ออาทรและแผ่เมตตา มีความยินดีเมื่ออีกฝ่ายประสบความสำเร็จ และเห็นอกเห็นใจเมื่ออีกฝ่ายมีความทุกข์ และพยายามเตือนตนเองด้วยข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เกิดกำลังใจ และหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอ
         
* ฝึกตนเองให้เป็น คนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนใจเย็น คนบางคนมีการศึกษาสูง เฉลียวฉลาด แต่ชีวิตล้มเหลว เพราะขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส่วนบางคนความรู้น้อย ยากจนแต่ชีวิตประสบความสำเร็จ เพราะสามารถสร้างความรักใคร่นับถือ ความภักดี สามารถครองใจคน และได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี ดังนั้นมนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หลักทั่วไปของมนุษยสัมพันธ์ คือ ต้องเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้งต้องทำให้ผู้อื่นเข้าใจตัวเราในทางที่ดี และควรเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วย นอกจากนี้ต้องฝึกให้เป็นคนใจเย็น ฝึกตั้งสติให้ได้ก่อน อย่าโวยวาย การคิด การพูด และการมีกิริยาที่ช้าลง เป็นการเหนี่ยวรั้งสติ การนิ่งเฉยเป็นการแสดงออกถึงการมีกำลังใจอันแข็งแกร่งและมีความสามารถควบคุม ตนเองได้
         
* ฝึกให้เป็นคนมุ มานะอดทน ความมานะอดทนเป็นกำลังใจอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่จะประสบความสำเร็จหรือ สร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ บุคคลประเภทนี้สามารถควบคุมตัวเองได้ รู้จักการรอคอย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต หากผู้ใดต้องการความ ก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต จะต้องปลูกฝังคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งนี้ไว้ให้เป็นนิสัยตลอดไปให้จงได้
         
* หมั่นสร้าง ระเบียบแบบแผนสำหรับตนเอง ชีวิตที่ปราศจากระเบียบ ก็เปรียบเสมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ จะล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายปลายทาง สุดแล้วแต่คลื่นลมจะพาไป ในระยะเวลาไม่นาน ก็จะล่มอับปางจมลงสู่ท้องทะเลได้

         
มนุษย์ทีสามารถเผชิญกับความทุกข์ยากและ เคราะห์ภัยอย่างกล้าหาญ และสามารถผ่านพ้นไปได้ จะค้นพบพลังที่มีค่าอย่างยิ่งในตัวเรา พลังนั้น คือกำลังใจดังคำกล่าวที่ว่า หากเราสูญเสียเงินทองหรือทรัพย์สินก็เปรียบเสมือนกับไม่ได้เสียอะไรเลย หากเราสูญเสียอวัยวะบางส่วนก็เปรียบเสมือนสูญเสียบางอย่าง แต่เมื่อไรเราสูญเสียกำลังใจก็เท่ากับสูญเสียทุกอย่างในชีวิต ฉะนั้นการสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งย่อมสามารถเอาชนะอุปสรรคของชีวิตได้ กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ และทำให้ชีวิตมีคุณภาพเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม การสร้างกำลังใจ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมองหรือปัญญาด้วย กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดก็จริง แต่มนุษย์เรากลับให้ความสำคัญของการให้กำลังใจแก่ตนเองเป็นอันดับรองลงมา กำลังใจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงควรมาเรียนรู้วิธีสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่งกันเถิด ควรคิดถึงเป้าหมายในอนาคตอยู่เสมอ คิดถึงคนที่เรารัก รวมทั้งคนที่รักเรา และทำเพื่อพวกเขาเหล่านั้น หากยามใดที่เรารู้สึกท้อแท้ ให้กำลังใจตัวเองแล้วไม่ได้ผล ขอให้ลองหากำลังใจจากคนใกล้ชิดดูบ้าง เขาอาจให้กำลังใจเราได้ เพราะ กำลังใจ คือ พลังที่สร้างได้


ขอขอบคุณที่มา และภาพประกอบจาก

  

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 

icare
สิ่งที่ Kapook iCare ตั้งใจทำ

1. Kapook iCare ยินดีร่วมนำเสนอบทความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ของเรื่องราวดี ๆ ที่คุณต้องการเผยแพร่ พร้อมทั้งลิงค์กลับไปยังเจ้าของเครื่อง

2. Kapook iCare ยินดีเป็นสื่อกลางในการระดม ความช่วยเหลือ สำหรับทุก ๆ ความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน เช่น การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ หรือเด็กหาย

3. Kapook iCare ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดี ๆ และเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ ความช่วยเหลือในสังคม
กิจกรรม iCare
Kapook icare ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการดีๆ และเป็นศูนย์รวม ของทุกๆความช่วยเหลือในสังคม

ติดต่อส่งโครงการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2911-0915
ไม่คิดสั้น ทำร้ายตัวเอง
วิจัยเผย 5 ปัจจัยเสี่ยง ฆ่าตัวตาย
คุณกำลังคิดอย่างนี้อยู่รึป่าว ?
ฆ่าตัวตาย … เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเอง หรือคนที่คุณรัก
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
ปัจจัย และสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
สัญญาณอันตรายของผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายสู่การฆ่าตัวตาย
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า
คุยกับใครได้บ้างเวลาท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
คุยกับใครได้บ้างเวลารู้สึกท้อแท้
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
ธรรมะคิด เว็บธรรมะเพื่อคุณ
ติดต่อ “Kapook iCare” เพื่อร่วมส่งเรื่องดี ๆ เผยแพร่บทความที่มีประโยชน์, ประกาศขอความช่วยเหลือ ได้ที่…
โทรศัพท์ 0-2911-0915 หรือ e-mail : icare@kapook.com

คำสืบค้นประจำวัน:  ecard | facebook | ภาพพื้นหลัง | ดาราเกาหลี | รูปการ์ตูน | โค้ดเมาส์ | คอมพิวเตอร์ | scribble | webband | twitter | imeem | blackberry |
Kapook iCare ที่ที่เชื่อมเรื่องราว ความรู้สึกดีๆ ความเป็นห่วงเป็นใย พร้อมกำลังใจมากมาย เพื่อใครหลายคนที่คุณและเรา "แคร์" || © CopyRight 2008 www.kapook.com       Valid XHTML 1.0 Transitional